text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

A.1. Residència i treball: autorització inicial

Autoritza a residir i a treballar al país de manera permanent i efectiva durant la vigència de l’autorització.
La pot sol·licitar, d’acord amb la legislació vigent, tota persona nouvinguda que:
• S’aculli a la quota reglamentàriament establerta.
• Disposi d’un contracte de treball indeterminat amb una empresa legalment constituïda al país.
• Estableixi la seva residència permanent i efectiva al Principat d’Andorra.
Període de l'autorització
La primera autorització és d’un any, renovable tres vegades per períodes de dos anys. Transcorreguts set anys, les renovacions successives es lliuren per períodes d’una durada de deu anys amb excepció dels nacionals dels estats que hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra (vegeu el tràmit A.2.).
Important
• Tots els documents oficials lliurats per autoritats d’estats estrangers s’han de presentar o bé autenticats amb la postil·la de la Convenció de l’Haia, o bé degudament legalitzats.
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents del tràmit

La documentació amb efectes enunciatius i no limitatius que heu d’adjuntar és la següent:

 • 1. Sol·licitud d’autorització d’immigració per a actius residents degudament omplerta.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 2. Original i fotocòpia del passaport vigent. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu poden, de forma alternativa, presentar l’original i una fotocòpia del seu document nacional d’identitat vigent.
 • 3. Certificat d’antecedents penals del país d’origen, del país de la seva nacionalitat, així com dels països de residència.
 • 4. Declaració jurada relativa als antecedents penals.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 5. Una fotografia en color (35 x 45 mm) presa recentment, en un termini inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert.
 • 6. Document acreditatiu de l’allotjament, sigui una còpia del contracte de lloguer, una còpia del títol de propietat, o un altre certificat que acrediti l’allotjament en un establiment públic. Si el titular de l’habitatge no és la persona que fa la sol·licitud, s’ha d’adjuntar a més a més uncertificat de domicili.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 7. Document acreditatiu de l’estat civil.
  • Solter/a: Certificat oficial de solteria o declaració jurada signada per la persona sol·licitant.
   Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  • Casat/ada: certificat oficial de matrimoni.
  • Separat/ada: fotocòpia i l’original de la sentència de separació.
  • Divorciat/ada: fotocòpia i original de la sentència de divorci.
  • Vidu/vídua: fotocòpia i original del certificat de defunció del cònjuge.
 • 8. En el cas d’unió estable de parella: certificat oficial expedit pel Registre Civil andorrà.
 • 9. Curriculum vitae amb original i fotocòpia dels diplomes o altres documents acreditatius de la qualificació professional.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 10. Document de signatura
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 11. Informació revisió mèdica i consentiment de proves mèdiques.Informació revisió mèdica
  Consentiment de proves mèdiques
 • 12. Diligència de condicions professionals i salarials.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 13. Contracte de treball.
 • 14. Extracte de punts de la CASS de la persona sol·licitant si ja havia treballat anteriorment a Andorra.
 • 15. Diligència d'inscripció al comú.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Detall de presentació

Aquest tràmit s’ha de fer de forma presencial

Tràmits a posterior, si escau

Cal inscriure’s al Comú de la parròquia en la qual es resideix en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la data de concessió de l’autorització d’immigració i justificar aquesta inscripció dins el mateix termini.

Normativa

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  190,96 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia