text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Acreditació per signar conveni amb la CASS

L’acreditació és una autorització atorgada pel Ministeri de la Salut que han d’obtenir determinats professionals dela salut per poder signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i que té com a objectiu verificar que els professionals compleixen uns determinats requisits per tal de garantir la qualitat i l’eficiència del sistema sanitari.

Han d’obtenir l’acreditació els professionals de la salut dels àmbits següents:

FORMATTED
MedicinaInfermeria
FisioteràpiaOdontologia
LogopèdiaAudiopròtesi
OrtopèdiaTeràpia ocupacional
Ortòptica i reeducació visualBiologia i altres titulacions per a l’exercici en laboratoris d’anàlisis clíniques
Psicologia

Quins són els requisits generals per obtenir l’acreditació?

Requisit
Professió tituladaDisposar d’autorització d’exercici de la professió titulada que es vol exercir
Col·legiacióEstar inscrit en el col·legi professionals corresponent, si existeix
Condicions comunes
Complir un dels criteris següents:
 1. Vinculació al país
 1. Nacionalitat andorrana o residència a Andorra durant un mínim de set (7) anys de manera contínua o discontínua
 2. Exercici de la professió a Andorra durant un mínim de set (7) anys de manera contínua o discontínua
 1. Necessitat sectorial
S’entén per necessitat sectoriall a manca de professionals o bé la realització de noves activitats o tècniques d’interès per al sistema sanitariQuins són els requisits específics per obtenir l’acreditació?

RequisitObservacions
MedicinaDisposar de l’especialitat mèdica corresponent.Queden exempts de disposar de l’especialitat mèdica corresponent:
• Els metges contractats per treballar en un servei d’urgències i que disposin d’una experiència mínima de cinc (5) anys en urgències o emergències en serveis hospitalaris o sistemes d’emergències mèdiques.
• Els metges que treballin en els centres mèdics d’atenció a les pistes d’esquí.
• Els metges que treballin en centres sociosanitaris i que disposin d’una experiència mínima en l’àmbit de la medicina assistencial de tres (3) anys.
BiologiaEn el cas de la biologia i altres titulacions per a l’exercici com a director tècnic d’un laboratori d’anàlisis clíniques, cal disposar d’uns especialitat relacionada amb les anàlisis clíniques.
PsicologiaComplir els requisits de formació o d’experiència següents:
1. Formació
a) Disposar d’una titulació de psicologia clínica (per ex. psicòleg general sanitari, psicòleg PIR o equivalents)
b) Disposar d’un màster oficial en l’àmbit de la psicologia clínica lliurat o reconegut pel Govern a un nivell MAQ 7
2. Experiència
Disposar d’una experiència professional en l’àmbit de la psicologia clínica d’una durada mínima de cinc (5) anys, ja sigui a Andorra o fora d’Andorra
El requisit d’experiència és una condició transitòria que només serà vàlida durant tres (3) anys a comptar de l’11 de maig del 2023, data d’entrada en vigor del Decret 198/2023, del 3-5-2023, de modificació del reglament d’acreditació dels professionals de la salut per signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Per tant, finalitza el proper 11 de maig del 2026

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Necessites ajuda

Àrea de Recursos Sanitaris

  +376 874820

Tràmits a posterior, si escau

Un cop obtinguda l’acreditació el professional ja pot posar-se en contacte amb la CASS per adherir-se al conveni subscrit entre el col·legi professional de referència i la CASS.

Els documents que cal presentar són:

 • Formulari CASS-0043.
 • Resolució d’acreditació.
 • Resolució de la professió titulada.
 • Número del Registre Professional Sanitari (RPS).
 • Fitxa del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris.
 • Carnet del col·legi corresponent.
 • Número de compte IBAN per abonar prestacions de 3er pagador i accidents de treball.
 • Curriculum vitae amb informació en relació a l’àmbit d’actuació, tipus de procediment, tècniques a desenvolupar, equipaments especials.
 • Si és treballador per compte propi: Número del registre tributari (NRT).
 • Document d’identitat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat de col·legiació.

 • (En el cas dels psicòlegs que s’acullin al criteri de titulació) Títol que acrediti la formació clínica (un d’ells):

  • Títol de psicòleg general sanitari.
  • Títol de l’especialitat enpsicologia clínica PIR o equivalent.
  • Títol de màster oficial en l’àmbit de la psicologia clínica lliurat o reconegut pel Govern d’Andorra a un nivell MAQ 7.

 • (En el cas dels psicòlegs que s’acullin al criteri d’experiència professional d’una durada mínima de 5 anys)

  • Exercici per compte propi:
   • Certificat de vida laboral.
   • Declaració jurada de les funcions realitzades, especificant que s’ha dut a terme activitat clínica durant aquests cinc (5) anys.
    Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Documentació específica que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en el cas dels professionals de la psicologia:

 • (En el cas dels psicòlegs que s’acullin al criteri de titulació) Títol que acrediti la formació clínica (un Tipologia documental A omplir per part del DSI d’ells):

  • Títol de psicòleg general sanitari.
  • Títol de l’especialitat en psicologia clínica PIR o equivalent.
  • Títol de màster oficial en l’àmbit de la psicologia clínica lliurat o reconegut el Govern d’Andorra a un nivell MAQ 7.

 • (En el cas dels psicòlegs que s’acullin al criteri d’experiència professional d’una durada mínima de 5 anys).

  • Exercici per compte propi:
   • Certificat de vida laboral
   • Declaració jurada de les funcions realitzades, especificant que s’ha dut a terme activitat clínica durant  aquests cinc (5) anys.
    Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  • Exercici per compte aliè:
   • Certificat de l’empresa/ses per a la/es qual/s es treballa que indiqui els anys d’experiència i les funcions realitzades</li><li>Certificat de vida laboral de la CASS</li><li>Declaració jurada de les funcions realitzades especificant que s’ha dut a terme activitat clínica durant aquests cinc (5) anys (no obligatori).
    Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit