text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajornament, Fraccionament de deute - Comerç

Sol.licitud d’ajornament o fraccionament del pagament dels deutes de naturalesa no tributària. Pagament de sancions imposades en el marc de procedimentssancionadors de comerç i consum.FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs, si escau

L’Administració general pot ajornar o fraccionar el pagament dels deutes de naturalesa no tributària que són conseqüència d’actes administratius executoris i que comporten el pagament d’una quantitat líquida.

Documents que s’han de presentar

 • 1. Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 2. Aval/fiança
 • 3. Autorització per a accés a la informació bancària: comptes i posicions globals.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 4. a) en cas que se sol·liciti l'admissió d'una garantia diferent de l'aval o la fiança d'una entitat bancària, s'ha d'aportar la declaració responsable i la justificació documental de la impossibilitat d'obtenir l'aval o la fiança on constin les gestions efectuades a aquest efecte, o bé la documentació que acrediti que el fet d'obtenir la garantia perjudicaria greument la viabilitat de l'activitat econòmica de la persona obligada al pagament: la valoració dels béns oferts en garantia efectuada per un expert independent.
 • 5. b) en cas que se sol·liciti la dispensa total o parcial de la garantia, s'ha d'aportar:
  - la declaració responsable i la justificació documental i la justificació documental que acredita que no es disposa de béns que es puguin oferir en garantia.
  - la justificació documental de la impossibilitat d'obtenir un aval o una fiança bancària on constin les gestions efectuades a aquest efecte.
  - la documentació que provi fefaentment que la persona obligada al pagament no disposa de béns suficients per garantir el deute i que l'execució del seu patrimoni pot afectar greument la capacitat productiva i de treball de la seva activitat econòmica, o pot produir greus perjudicis a l'Administració general.

Normativa

 • Decret 391/2022, del 28-9-2022, d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 29-2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari..
 • Decret del 5 de desembre del 2018 pel qual es regula l'ajornament i fraccionament del pagament dels deutes de l'Administració general de naturalesa no tributària.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia