text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajornament/fraccionament deute Taxes

En construcció.
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Documents que s’han de presentar

 1. Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 2. Aval/fiança.
 3. Autorització per a accés a la informació bancària: comptes i posicions globals.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 4. En cas que se sol·liciti l’admissió d’una garantia diferent de l’aval o la fiança d’una entitat bancària, s’ha d’aportar, juntament amb la sol·licitud d’ajornament o fraccionament, la documentació següent:
  • La declaració responsable i la justificació documental de la impossibilitat d’obtenir l’aval o la fiança on constin les gestions efectuades a Sol·licitud d'ajornament o fraccionament del pagament de deutes aquest efecte, o bé la documentació que acrediti que el fet d’obtenir la garantia perjudicaria greument la viabilitat de l’activitat econòmica de la persona obligada al pagament.
  • La valoració dels béns oferts en garantia efectuada per un expert independent.
 5. En cas que se sol·liciti la dispensa total o parcial de la garantia, s’ha d’aportar, juntament amb la sol·licitud d’ajornament o fraccionament, la documentació següent:
  • La declaració responsable i la justificació documental que acredita que no es disposa de béns que es puguin oferir en garantia.
  • La justificació documental de la impossibilitat d’obtenir un aval o una fiança bancària on constin les gestions efectuades a aquest efecte.
  • La documentació que provi fefaentment que la persona obligada al pagament no disposa de béns suficients per garantir el deute i que l’execució del seu patrimoni pot afectar greument la capacitat productiva i de treball de la seva activitat econòmica, o pot produir greus perjudicis a l’Administració general.

Normativa

 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret del 19 de desembre del 2018 pel qual es regula l'ajornament i fraccionament del pagament dels deutes de l'Administració general de naturalesa no tributària.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia