text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajornament o fraccionament del deute del Ministeri de Salut

La Llei de bases de l'ordenament tributari inclou la possibilitat de demanar l'ajornament o el fraccionament del pagament del deute i el Reglament de recaptació de tributs determina el procediment per sol·licitar aquest ajornament o fraccionament. No obstant això, les normes d'aquest reglament són molt específiques dels deutes tributaris i resulten poc adaptades per a deutes d'actes administratius. Així doncs, s'ha considerat oportú aprovar un reglament específic per altres tipologies de deutes. FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret del 19 de desembre del 2018 pel qual es regula l'ajornament i fraccionament del pagament dels deutes de l'Administració general de naturalesa no tributària.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia