text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajornament o fraccionament del pagament de deutes

En construcció.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Tramitació

Presencialment mitjançant la documentació següent:
A2T003 Sol·licitud d'ajornament o fraccionament del pagament de deutes

Documents que s’han de presentar

 1. Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 2. Aval/fiança.
 3. Autorització per a accés a la informació bancària: comptes i posicions globals (núm. de formulari P1T002).
 4. a) En cas que se sol·liciti l’admissió d’una garantia diferent de l’aval o la fiança d’una entitat bancària, s’ha d’aportar, juntament amb la sol·licitud d’ajornament o fraccionament, la documentació següent:
  • La declaració responsable i la justificació documental de la impossibilitat d’obtenir l’aval o la fiança on constin les gestions efectuades a aquest efecte, o bé la documentació que acrediti que el fet d’obtenir la garantia perjudicaria greument la viabilitat de l’activitat econòmica de la persona obligada al pagament.
  • La valoració dels béns oferts en garantia efectuada per un expert independent.
 5. b) En cas que se sol·liciti la dispensa total o parcial de la garantia, s’ha d’aportar, juntament amb la sol·licitud d’ajornament o fraccionament, la documentació següent:
  • La declaració responsable i la justificació documental que acredita que no es disposa de béns que es puguin oferir en garantia.
  • La justificació documental de la impossibilitat d’obtenir un aval o una fiança bancària on constin les gestions efectuades a aquest efecte.
  • La documentació que provi fefaentment que la persona obligada al pagament no disposa de béns suficients per garantir el deute i que l’execució del seu patrimoni pot afectar greument la capacitat productiva i de treball de la seva activitat econòmica, o pot produir greus perjudicis a l’Administració general.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia