text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajut a l'estudi (article 10)

Ajuts a l'estudi per a l'educació especial de maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional no superior a l’estranger.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

 • Cal disposar del NIA tant l’estudiant com el pare/mare/tutor/a, en el cas que l’estudiant sigui menor d’edat.
 • Persona física (per sol·licitar-lo cal omplir i presentar el formulari Y5T003, “Sol·licitud d’atorgament del número d’identificacióadministrativa - NIA”).
 • Per a la tramitació en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació visiteu: https://www.signaturaelectronica.ad/).

Vies de recurs

De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació de l’acte objecte de recurs

Breu descripció dels passos de tramitació

Presentar en el període de convocatòria, la sol·licitud degudament omplerta i signada amb la documentació requerida.

Passos següents

Trametre la resolució tan bon punt la beca estigui resolta

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Del 14-06-2023 al 17-07-2023.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  No aplica.