text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajut a l'estudi (article 12 Ensenyament Superior)

Ajuts a l'estudi per a batxillerat, formació professional no superior i ensenyament superior a distància.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

 • Cal disposar del NIA tant l’estudiant com el pare/mare/tutor/a, en el cas que l’estudiant sigui menor d’edat.
 • Persona física (per sol·licitar-lo cal omplir i presentar el formulari Y5T003, “Sol·licitud d’atorgament del número d’identificacióadministrativa - NIA”).
 • Per a la tramitació en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació visiteu: https://www.signaturaelectronica.ad/).

Vies de recurs

De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació de l’acte objecte de recurs

Breu descripció dels passos de tramitació

Presentar en el període de convocatòria, la sol·licitud degudament omplerta i signada amb la documentació requerida.

Passos següents

Trametre la resolució tan bon punt la beca estigui resolta

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Declaració i consentiment de verificació de dades (A3T019).
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Contracte de lloguer o taxa de béns immobles.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Per a les famílies que viuen en pis de lloguer, contracte, així com el comprovant de l’últim rebut del lloguer del pis.

 • Per a les famílies que viuen en un pis de propietat, certificació bancària que n’especifiqui l’import mensual i/o comprovant de l’últim pagament de la taxa de béns immobles.

 • En casos de separacions de parella amb fills en comú, conveni de mesures paternofilials

 • Certificació acadèmica personal del curs anterior a la demanda de l’ajut a l’estudi.

 • Matrícula del curs per al qual se sol·licita l’ajut a l’estudi i del curs anterior, si escau

 • Comprovant del pagament de la matrícula del curs per al qual se sol·licita l’ajut.

 • Per a les persones sol·licitants de la beca de residència, el contracte de lloguer del pis o el rebut de l’import de la residència (si es tracta de pis compartit, el comprovant de l’import corresponent).

 • Per als sol·licitants d’un ajut a l’estudi a una altra institució, comprovant de l’import de l’ajut concedit.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Del 06-09-2023 al 06-10-2023.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  No aplica.