text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajut a l'estudi (article 12)

Ajuts a l'estudi per a batxillerat, formació professional no superior i ensenyament superior a distància.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Vies de recurs

D'acord amb l'article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració i l'article 6 de la Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d'ajuts a l'estudi, contra aquesta resolució es pot interposar recurs administratiu davant el mateix Govern en el termini d'un mes a comptar de la data de la notificació.

Breu descripció dels passos de tramitació

Presentar en el període de convocatòria, la sol·licitud degudament omplerta i signada amb la documentació requerida.

Passos següents

Trametre la resolució tan bon punt l’ajut a l’estudi estigui resolt.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

  • Període de l’any en què es pot demanar

    Del 05-06-2024 al 08-07-2024.

  • Preu

    0,00 €

  • Termini de resolució

    No aplica.