text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajut d’adquisició de vehicle de mobilitat elèctrica

Demanar un ajut econòmic per a la compra d’un vehicle de mobilitat elèctrica.
També es pot demanar un ajut econòmic per al desballestament, en cas que es desballesti un vehicle quan es compri un vehicle de mobilitat elèctrica. 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Requisits previs, si escau

 • El sol·licitant no ha de ser deutor amb l’Administració.
 • Requisits del vehicle per desballestar, si se’n desballesta un:
  • El vehicle ha d’haver estat a nom del titular que demana l’ajut com a mínim durant 6 mesos.
  • El vehicle ha de tenir la ITV en vigor i la ITV ha de ser favorable.
  • El vehicle ha d’haver estat matriculat a Andorra un mínim de 15 anys des de la data de fabricació.
  • El vehicle no ha d’estar embargat per cap organisme.

Tràmits a posteriori, si escau

Comprovar que, si es desballesta un vehicle, el vehicle està donat de baixa abans de pagar l’ajut.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Passos previs

 • S’ha de demanar al departament competent en matèria de recaptació si el sol·licitant és deutor amb l’Administració.
 • També s’han de fer les verificacions sobre el vehicle per desballestar; si se’n desballesta un:
  • El vehicle ha d’haver estat a nom del titular que demana l’ajut com a mínim durant 6 mesos.
  • El vehicle ha de tenir la ITV en vigor i la ITV ha de ser favorable.
  • El vehicle ha d’haver estat matriculat a Andorra un mínim de 15 anys des de la data de fabricació.
  • El vehicle no ha d’estar embargat per cap organisme.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Vehicle nou:

 • Factura proforma de compra desglossada com s’indica en el Reglament vigent.

 • Fotocòpia del document acreditatiu en el qual consti el valor màxim de l’emissió de C02 en g/km i el tipus de motor Euro.

 • Vehicle per desballestar:

 • Carta groga original signada pel propietari.

 • Rebut de lliurament de plaques a l’Automòbil Club d’Andorra.

 • Retall del xassís on està gravat el número d’identificació del vehicle.

 • Rebut de lliurament de plaques a l’Automòbil Club d’Andorra.

 • Certificat de desballestament del vehicle.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia