text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajut per a la promoció de l’economia circular

Ajut per a la promoció de l’economia circular, d'acord amb el que estableix el Reglament del programa d’ajuts a la promoció de l’economia circular i l’Edicte d’obertura de la convocatòria d’ajuts a la promoció de l’economia circular, vigent.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Vies de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d'acord amb les disposicions establertes a l'article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d'un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d'aquesta jurisdicció.

Presentació de la sol·licitud

 1. Completeu el formulari de sol·licitud
  • Indiqueu el tipus d’ajut que es sol·licita.
 2. Signeu i presenteu la sol·licitud.
 3. Rebreu el comprovant de l'entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Necessites ajuda

Envieu-nos un correu a l'adreça electrònica residus@govern.ad o truqueu-nos al telèfon 875 707.

Propers passos

 1. Avaluació del tràmit
  La Unitat d'Economia Circular del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat valora la informació i la documentació presentada.
 2. Comunicacions
  En cas necessari, el personal de la Unitat d'Economia Circular contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini.
 3. Resolució
  El ministeri responsable del medi ambient emetrà una resolució.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Memòria tècnica que inclogui propostes d’actuacióconcretes i previsió dels resultats d’aplicar-les.

 • Proposta econòmica.

 • Declaració d’altres ajuts, subvencions, ingressos orecursos rebuts per al mateix objecte de l’ajut i el seuimport, tant si provenen d’entitats públiques comprivades, nacionals o internacionals.

 • En el cas d'agrupacions o associacions empresarials,acord de col·laboració relatiu a l'actuació objecte del'ajut.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia