text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajut per desballestament de vehicle no associat a l'adquisició d'un vehicle nou

Per obtenir l'ajut:
 • El vehicle per desballestar ha d'estar donat d'alta en el Registre de Vehicles a nom de la persona sol·licitant de l'ajut durant un termini mínim de sis (6) mesos, en condicions de circular i amb la ITV periòdica en vigor i favorable.
 • El vehicle per desballestar ha d'estar matriculat a Andorra un mínim de quinze (15) anys des de la data de la seva fabricació.
 • El vehicle no ha d'estar embargat per cap organisme.
 • Si el vehicle no compleix amb tots aquests requisits, l'ajut es denegarà.
 • Persones que el poden demanar

  Persona física

  Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

  Persona jurídica

  Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

  Representant

  Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
  Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

  Tramitació

  Presencialment mitjançant la documentació següent:
  R2T016 Sol·licitud d’ajut per desballestament de vehicle no associat a l'adquisició d'un vehicle nou.

  Via de recurs

  Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

  Documents que s’han de presentar

  1. Sol·licitud.
   Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  2. Carta groga original signada pel propietari.
  3. Rebut de lliurament de plaques a l'Automòbil Club d'Andorra.
  4. Retall del xassís on està gravat el número d’identificació del vehicle.
  5. Certificat de desballestament del vehicle, si escau.
  6. Autorització de domiciliació bancària de proveïdors.
   Podeu descarregar el document des del següent enllaç

   Està sol·licitant un nou tràmit com
   Usuari anònim

   • Període de l’any en què es pot demanar

    Tot l’any.

   • Preu

    0,00 €

   • Termini de resolució

    2 mes(os).

   El servei no està disponible en línia