text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajuts econòmics ocasionals per protecció sanitària

És aquell ajut que té per finalitat garantir el dret a la cobertura sanitària de menors tutelats o en situació de vulnerabilitat. No obstant, els infants o adolescents que no es trobin en aquesta situació i que no gaudeixin de cobertura sanitària, els seus progenitors, tutors o guardadors dels quals no disposin dels ingressos suficients per assumir la cobertura corresponent, tenen dret a accedir a aquesta prestació, sense perjudici del deure que tenen atribuït els progenitors, tutors o guardadors.

Així mateix prèvia sol·licitud es pot valorar la cobertura sanitària a tota persona que es trobi en situació de vulnerabilitat, sense cobertura sanitària ni opció a generar-la per si mateix/a, a proposta del tècnic social tractant, sempre que l’usuari/a major d’edat  hagi de fer-se un estudi mèdic motivat o pateixi qualsevol tipus de patologia.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Neccesiteu ajuda

Departament d'Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08ha 17h
  Divendres de 08h a 14h30
Calendari d'horaris i festius

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Passos previs

Per accedir a les prestacions de serveis socials i sociosanitaris, cal que prescrigui el servei un professional del servei sociosanitari d'atenció primària o d'un altre servei especific. A més, es pot requerir la valoració prèvia per un dels serveis de valoració, orientació i assessorament especializat. En cas de demanda inicial, s'aconsella sol·licitar una cita prèvia amb els/les tècnics/ques socials d'Afers socials de la seva parròquia de residència, ubicats/des als Centres d'Atenció Primària del SAAS. En aquesta primera entrevista el/la tècnic/a social podrà assessorar, informar i orientar prop de la seva situació i realitzar un pre-estudi de la seva demanda.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat mèdic conforme no pot treballar i/o certificat conforme no pot inscriure’s al Servei d'Ocupació.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit