text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajuts econòmics ocasionals

Les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social són ajudes dineràries, directes o indirectes, a favor de persones individuals o unitats familiars. En aquest cas van adreçades a cobrir necessitats bàsiques i a prevenir situacions de marginació, evitar l’exclusió i fomentar l’autonomia.

Els ajuts econòmics ocasionals són ajuts de caràcter temporal destinats a finançar despeses derivades de l’atenció a necessitats puntuals o per un període determinat.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Necessiteu ajuda

Departament d'Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08ha 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Passos previs

Per accedir a les prestacions de serveis socials i sociosanitaris, cal que prescrigui el servei un professional del servei sociosanitari d’atenció primària o d’un altre servei específic. A més, es pot requerir la valoració prèvia per un dels serveis de valoració, orientació i assessorament especialitzat.

En cas de demanda inicial, s'aconsella sol.licitar una cita prèvia amb els/les tècnics/ques socials d'Afers Socials de la seva parròquia de residència, ubicats/des als Centres d'Atenció Primària del SAAS. En aquesta primera entrevista el/la tècnic/a social podrà assessorar, informar i orientar prop de la seva situació i realitzar un pre-estudi de la seva demanda.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Passaport o DNI del sol·licitant per als no-andorrans.

 • En casos d’empresaris i autònoms, compte de pèrdues i guanys de l’any natural anterior a la presentació d'aquesta sol·licitud, si s’escau.

 • Justificants de totes les rendes que obtingui el sol·licitant, el cònjuge o parella de fet i els familiars de fins a segon grau amb qui convisqui, dels darrers dotze mesos.

 • Extractes bancaris del sol·licitant, el cònjuge o la parella de fet i els familiars de fins a segon grau amb qui convisqui, dels darrers dotze mesos.

 • Posició global dels comptes, o detall de la posició, o composició de cartera valorada (nomenclatura segons els bancs).

 • Rebuts d'ingressos i despeses, dels darrers 12 mesos, que no figurin en els extractes de comptes.

 • Targeta on consti el núm. de compte IBAN de l'interessat/ada.

 • En cas de ser propietaris d'immobles, document que acrediti la propietat, a exepció de l'habitatge habitual, si s’escau.

 • En cas de disposar actius financers (accions, participacions...) i béns mobles (tot tipus de vehicles), la documentació que ho acredita, a excepció dels mobles d'ús personal i els vehicles adaptats per a persones amb discapacitat, si s’escau.

 • En casos de separacions de parella amb fills en comú: Document acreditatiu de la separació (aute judicial o conveni de separació), o bé comprovant de la pensió de manutenció.

 • I en cas d'impagament de la pensió d'aliments: Document acreditatiu de la denúncia del dit pagament, o bé els certificats bancaris de tots els bancs d’Andorra on figuri, si el titular hi té un compte obert, i en cas afirmatiu, ha d'adjuntar un extracte dels comptes bancaris dels 12 últims mesos.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit