text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ajuts per desocupació involuntària – Inicial, Pròrroga i reactivació

La prestació econòmica per desocupació involuntària és atorgada pel Govern d'Andorra a favor dels treballadors que han quedat en situació de desocupació involuntària i que es comprometen a participar en accions de formació i capacitació laboral i a acceptar les propostes adequades de treball.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Requisits previs

 • Tenir la condició de persona assalariada en el moment en què es trobar sense feina.
 • No haver complert l’edat mínima per accedir a la jubilació ordinària, d’acord amb la normativa en matèria de seguretat social, ni rebre cap pensió d’un organisme públic o privat, nacional o estranger, en concepte de prejubilació, ni rebre cap altra pensió que segons la normativa aplicable no sigui compatible amb l’exercici d’una activitat laboral.
 • Trobar-se sense ocupació de manera involuntària, sempre que el fet causant s’hagi produït en els darrers sis mesos.
 • Estar inscrit en el Servei d’Ocupació com a demandant d’ocupació en situació de recerca, des de 45 dies naturals abans de la presentació de la sol·licitud, o haver transcorregut un mínim de 90 naturals des del fet causant. Aquest període s’incrementa en un nombre equivalent a la meitat dels dies corresponents a la compensació econòmica per comiat que eventualment hagi percebut la persona sol·licitant fins a un màxim de 120 dies.
 • Comprometre’s a subscriure i complir el contingut de l’acord d’activació un cop es rebi la resolució favorable en relació amb la prestació esmentada.
 • No haver refusat cap oferta de treball adequada durant els 45 dies naturals anteriors a la sol·licitud. g) No haver refusat de participar en els programes ocupacionals i en els programes i les mesures d’orientació, ocupació i formació que desenvolupen les polítiques actives d’ocupació amb l’objecte de millorar les possibilitats d’accés a l’ocupació, i en les accions de formació o reconversió professionals proposades pels serveis competents, llevat de causa justificada, durant els quaranta-cinc dies naturals anteriors a la sol·licitud.
 • Trobar-se, en el moment del fet causant, en situació d’alta com a persona assalariada a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
 • Per als sol·licitants a partir de 26 anys d’edat, haver cotitzat com a assalariats a la Caixa Andorrana de Seguretat Social un període mínim de 36 mesos al llarg dels darrers 60 mesos.
 • Per als sol·licitants de fins a 25 anys d’edat, haver cotitzat com a assalariats a la Caixa Andorrana de Seguretat Social un període mínim de 18 mesos.

Tràmits a posterior

Si el tràmit és per demanar la pròrroga de l'ajut per desocupació solament ha de presentar la sol·licitud ben complimentada (no cal presentar documentació addicional).

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Passaport o DNI per als no andorrans (de la persona que sol·licita).

 • Acreditació documental de la situació de desocupació involuntària (certificat de l'empresa de la persona que sol·licita).

 • Document de quitança de la relació laboral cobrada pel sol·licitant, o document equivalent.

 • Document acreditatiu de la inscripció al Servei d’Ocupació (de la persona que sol·licita).

 • Extracte dels comptes bancaris dels darrers 12 mesos, dels quals sigui titular i dels membres de la unitat familiar i posició global del compte.

 • Document de rendes del sol·licitant i dels familiars que convisquin al mateix nucli familiar.

 • Títols de propietat de béns immobles, dels quals sigui propietària la persona sol·licitant i dels familiars que convisquin al mateix nucli familiar, si s’escau.

 • Targeta on consti el núm. de compte IBAN de l'interessat/ada.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia