text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Alta al registre de centres formadors en control i prevenció de la legionel·losi

Els titulars dels centres formadors son responsables de notificar l'empresa al Ministeri de Salut perquè procedeixi a la seva inscripció al Registre de Centres Formadors en Prevenció i Control de la Legionel·losi (CFPCL) de centres autoritzats per desenvolupar l’activitat de formació en matèria de prevenció i control de la legionel·losi. Aquest tràmit es podrà emprar per donar d'alta l'empresa.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat de reconeixement del títol acadèmic oficial d'estudis de la persona que exerceix la direcció tècnica del centre i el seu currículum.

 • Certificat de reconeixement del títol acadèmic oficial d'estudis del personal docent del centre i el seu currículum.

 • Memòria descriptiva del programa de formació.

 • Model de certificació que el centre emetrà per acreditar la realització del curs.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit