text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Alta al Registre de nuclis zoològics

Registre de nuclis zoològics d'animals d'espècies de fauna salvatge.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Breu descripció dels passos de tramitació

Presentar la sol·licitud amb la documentació requerida

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Memòria de l'activitat projectada G17

 • Autorització del comú corresponent

 • Projecte d'instal·lació

 • Llista d'espècies d'animals i quantitat prevista d'exemplars

 • Disseny del programa d'higiene i de profilaxi elaborat per un veterinari legalment establert

Normativa

 • Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals
 • Reglament referent a la classificació i a l’establiment de les condicions d’atorgament de l’autorització de nucli zoològic per a espècies de la fauna salvatge, les obligacions de funcionament, el tipus d’instal·lacions i les condicions que han de complir, vigent
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003
 • Decret pel qual es regulen els fitxers de dades personals de la Direcció General de Medi Ambient i Sostenibilitat, del 7 d’octubre del 2015

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia