text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Alta per la instal·lació de sistemes de videovigilància

La instal·lació de sistemes de videovigilància, tant públics com privats,que captin imatges o sons de la via pública o d’espais públics requereix l’autorització prèvia del ministre competent en matèria d’interior. D’altra banda, la instal·lació de sistemes de videovigilància privats diferents del que preveu l’apartat anterior s’ha de comunicar prèviament al ministre competent en matèria d’interior.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • En cas d’alta cal adjuntar a la sol·licitud unamemòria explicativa on consti el següent: La identificació de la persona sol·licitant. La justificació dels motius i de la finalitat de la instal·lació. La definició de l’àmbit físic susceptible de ser gravat per cada càmera, detallat amb un plànol de situació.La necessitat o no de gravar sons i si es tracta d’un dispositiu mòbil. La qualificació de les persones encarregades de l’explotació del sistema de tractament de les imatges i els sons.

 • El tipus de càmera i les seves característiques tècniques.

 • Les mesures de seguretat aplicables al sistema.

 • L’autorització del propietari, en cas d’Administracions públiques que gravin en espais privats oberts al públic.

 • Les dates en què es realitzaran les gravacions, en cas d’instal·lació temporal.

Normativa

 • Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública.
 • Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit