text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ampliació horaris comercials

Sol.licitud per a l'obtenció d'una autorització especial d'ampliació dels horaris comercials per a botigues de conveniència de benzineres que vulguin obrir més enllà dels horaris comercials d'obertura i de tancament dels comerços, legalment establerts. 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Requisits previs, si escau

Les botigues de conveniència de benzinera i qualsevol altre comerç un cop s'hagi establert un conveni col·lectiu d'empresa o sectorial de treball que vulguin obrir més enllà dels horaris comercials fixats en els articles 2 i 3 de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d'horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, modificada per la Llei 07/2011, del 12 d'agost, s'han d'inscriure en el Registre de Comerços Oberts fins a 24 hores. Per inscriure un comerç en el Registre de Comerços oberts fins a 24 hores, el titular d'aquest comerç ha de presentar una sol·licitud al Govern en què ha d'indicar el nom del comerç, i els metres quadrats de l'establiment comercial.

Passos previs, si escau

Els serveis encarregats del comerç, amb la validació prèvia de les dades contingudes en la sol·licitud, inscriuen provisionalment el comerç en el Registre de Comerços oberts fins a 24 hores, i trameten la sol·licitud als serveis encarregats dels tributs perquè en liquidin l'impost corresponent. Una vegada liquidat l'impost corresponent, els serveis encarregats dels tributs comuniquen al titular del comerç l'import de la quota tributària. El titular del comerç disposa d'un termini de deu dies per fer efectiu el pagament de la quota tributària. Una vegada efectuat el pagament, els serveis encarregats del comerç inscriuen definitivament el comerç en el Registre de Comerços oberts fins a 24 hores, i lliuren al titular del comerç l'autorització especial sol·licitada.

Tràmits a posterior, si escau

En el termini màxim d'un mes a comptar del termini d'inscripció, la Universitat d'Andorra comunica a les persones candidates si han estat o no admeses a participar en la prova. Una vegada ha fet i ha corregit la prova, la Universitat d'Andorra comunica i expedeix un certificat amb el resultat de la prova per a cada candidat. El ministeri competent en matèria d'inspecció de comerç emet una resolució favorable o desfavorable segons s'estableix a l'article 14 del Decret 46/2023, d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris.

Documents que s’han de presentar

 1. Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 2. Si la persona que sol·licita és una societat, un certificat de la junta de la societat que faculti el/la sol·licitant per signar la demanda (si no és càrrec representatiu o no té poders inscrits al Registre de Societats).

Normativa

 • Text refós de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d'horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, modificada per la Llei 07/2011, del 12 d'agost.
 • Decret d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d'horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, modificada per la Llei 07/2011, del 12 d'agost.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia