text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Ampliació i modificació de l'autorització de posada en funcionament d’instal·lacions de tractament de valorització o eliminació de residus

Autorització per ampliar o modificar la posada en funcionament d'instal·lacions de tractament, valorització o eliminació de residus, d'acord amb el que estableix la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Presentació de la sol·licitud

 1. Completeu el formulari de sol·licitud.
  • Indiqueu el tipus d’autorització: ampliació/modificació.
 2. Adjunteu la documentació requerida.
 3. Signeu i presenteu la sol·licitud.
 4. Rebreu el comprovant de l'entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Requisits previs

Disposar de l'autorització de la posada en funcionament, d'acord amb el que estableix l'article 23 de la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.

Via de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d'acord amb les disposicions establertes a l'article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d'un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d'aquesta jurisdicció.

Necessites ajuda

Envieu-nos un correu a l'adreça electrònica residus@govern.ad o truqueu-nos al telèfon 875 707.

Propers passos

1. Avaluació del tràmit 
La Unitat d'Economia Circular del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat valora la informació i la documentació presentada. 
2. Comunicacions 
En cas necessari, el personal de la Unitat d'Economia Circular contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini. 
3. Resolució 
El ministeri responsable del medi ambient emetrà una resolució.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Estudi d’impacte ambiental (si escau).

 • Projecte de l’activitat (si escau).

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia