text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització de gestor privat de residus, transportista de residus, nova autorització

Autorització de gestor privat de residus per a un nou transportista de residus, d'acord amb el que estableix el Reglament de gestors de residus.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Preguntes freqüents

 • La fiança de 15.000 € l'he de constituir per a cada autorització de gestor de residus?
  No, s'ha de constituir una única fiança de 15.000€ per al conjunt d'autoritzacions de gestor de residus.
 • La meva activitat econòmica és la construcció; quines autoritzacions de gestor de residus necessito per desenvolupar l'activitat?
  Segons el Reglament de gestors de residus, haureu d'obtenir l'autorització com a transportista de residus només si voleu efectuar el transport de residus per a tercers (article 3.4). Tanmateix, només haureu d'obtenir l'autorització com a entitat d'emmagatzematge si voleu emmagatzemar els residus en un lloc diferent al lloc de producció, és a dir, fora de l'obra que esteu executant (article 3.5).
 • Quins documents de seguiment i control he d'utilitzar per als residus perillosos, carnis i sanitaris que gestiono com a gestor de residus?
  El Reglament de gestors de residus fa referència als documents de seguiment i control que es detallen en els reglaments que desenvolupen la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus, concretament el Reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos; el Reglament pel qual es regula la gestió de residus carnis, i el Reglament pel qual es regula la gestió de residus sanitaris
 • Com a gestor privat de residus, he d'incloure al llibre de control els residus perillosos que jo mateix produeixo en la meva activitat?
  Sí, en el cas que el gestor de residus no estigui obligat a estar inscrit al Registre de productors de residus perillosos, ha de fer constar els residus que genera propis de la seva activitat al llibre de control per al control de les entrades i sortides dels residus que gestiona com a gestor de residus. Haurà d'indicar al llibre de control-entrades que l'origen del residus és la seva activitat pròpia i indicar la data d'inici d'emmagatzematge com a data d'entrada. Quan el residu perillós sigui gestionat ho anotarà al libre de control-sortides i haurà d'indicar la data de cessió i el gestor al qual ha lliurat el residu per transportar-lo o tractar-lo. En qualsevol cas, el gestor de residus només podrà transportar els residus de tercers i tractar els residus per als quals ha obtingut l'autorització en aquest concepte.

Via de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d'acord amb les disposicions establertes a l'article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d'un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d'aquesta jurisdicció.

Presentació de la sol·licitud

 1. Completeu el formulari de sol·licitud.
  • Indiqueu el tipus de sol·licitud: transportista de residus.
  • Indiqueu el tipus d’autorització: nova autorització
 2. Adjunteu la documentació requerida.
 3. Signeu i presenteu la sol·licitud.
 4. Rebreu el comprovant de l'entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Necessiteu ajuda

Envieu-nos un correu a l'adreça electrònica residus@govern.ad o truqueu-nos al telèfon 875 707

Propers passos

 1. Avaluació del tràmit
  La Unitat d'Economia Circular del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat valora la informació i la documentació presentada.
 2. Comunicacions
  En cas necessari, el personal de la Unitat d'Economia Circular contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini.
 3. Resolució
  El ministeri responsable del medi ambient emetrà una resolució.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fiança.

 • Certificat de l'assegurança.

 • Relació de residus especificant la descripció i el codi segons el Catàleg nacional de residus.

 • Justificació dels mitjans humans i materials que s'utilitzaran durant el transport de residus.

 • Relació dels vehicles.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia