text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització de posada en funcionament d’instal·lacions de tractament de valorització o eliminació de residus

Autorització per a la posada en funcionament d'instal·lacions de tractament, valorització o eliminació de residus, d'acord amb el que estableix la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Vies de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d'acord amb les disposicions establertes a l'article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d'un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, en la forma i els terminis establerts per la llei que regula el procediment davant d'aquesta jurisdicció.

Termini de resolució

Requereix 60 dies d'exposició pública.

Presentació de la sol·licitud

 1. Completeu el formulari de sol·licitud.
  • Indiqueu el tipus d’autorització: nova autorització.
 2. Adjunteu la documentació requerida.
 3. Signeu i presenteu la sol·licitud.
 4. Rebreu el comprovant de l'entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Necessiteu ajuda

Envieu-nos un correu a l'adreça electrònica residus@govern.ad o truqueu-nos al telèfon 875 707.

Propers passos

 1. Avaluació del tràmit
  El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i, si escau, altres departaments del Govern valoren la informació i la documentació presentada.
 2. Comunicacions i informació pública
  El projecte de construcció i explotació de centres de tractament, valorització o eliminació de residus se sotmet al procediment d’avaluació d’impacte ambiental i informació pública durant un període de 60 dies a partir de la data de publicació al BOPA.
  La Unitat d’Economia Circular tramet una notificació al titular de la sol·licitud explicant que el projecte de l’activitat està sotmès a informació pública durant 60 dies.
 3. Revisió del contingut de la sol·licitud presentada
  El ministeri responsable del medi ambient emetrà una resolució.
  Revisió de la documentació que acompanyan la sol·licitud segons el document “Contingut de l'avaluació d'impacte ambiental del projectes d'instal·lacions de tractament, valorització o eliminació (sotmesos a la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus)".
  En cas necessari, el personal de la Unitat d'Economia Circular contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini.
 4. Resolució
  El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat emet una proposta de resolució de la posada en funcionament que ha de ser aprovada pel Govern.
 5. Publicació al BOPA
  Si tot és correcte, l’edicte d’autorització de la posada en funcionament es publica al BOPA.En cas necessari, el personal de la Unitat d'Economia Circular contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementària. Aquestes gestions suspenen el còmput del termini.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Estudi d’impacte ambiental

 • Projecte de l’activitat

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit