text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització d’un projecte de recerca en salut i biomedicina

Aquest tràmit serveix per garantir que el projecte de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina compleix els requisits establerts en la normativa vigent.

Aquesta autorització és necessària per dur a terme projectes de recerca que impliquin intervencions en les persones, ús de mostres biològiques d'origen humà o dades obtingudes en el marc de les anàlisis genètiques.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detalls de presentació

Aquesta demanda únicament és podrà efectuar en línia.
Per fer el tràmit en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació, visiteu el web següent enllaç

Requisits previs

Avaluació favorable per part de la CEI o el CEIC, segons correspongui. Si avalua el CEIC, cal disposar també del dictamen favorable de la CEI.

Passos posteriors

 1. Informar el ministeri encarregat de la salut (ars@govern.ad) i a la CEI o el CEIC, segons qui hi hagi participat, de la data d’inici del projecte de recerca o del seu abandonament.
 2. Remetre a la CEI o el CEIC, segons correspongui, en la forma i amb la periodicitat que estableixin els seus manuals de funcionament operatiu, la informació necessària per al seguiment del projecte de recerca.
 3. Remetre de manera urgent al ministeri encarregat de la salut, i a la CEI i al CEIC si hi intervenen, qualsevol informació rellevant sobre la seguretat de les persones participants, d’acord amb l’article 41 de la Llei 3/2023.
 4. En finalitzar el projecte de recerca, el promotor ha de remetre al ministeri encarregat de la salut, a la CEI o al CEIC, segons qui hi hagi participat, un informe amb la data de finalització del projecte de recerca, un resum de la recerca i els resultats obtinguts i els mitjans en què s’han de publicar els resultats de la recerca.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Protocol complet de la recerca

 • Cost i finançament del projecte de recerca

 • Relació de l’equip investigador: nom i cognoms, número de cens/NRT, formació i professió. Cal incloure-hi l’experiència en recerca

 • Informe favorable de la CEI o el CEIC segons correspongui, així com d’altres comitès d’ètica de la investigació d’altres països en què s’hagi dut a terme la recerca o s’hagi de dur a terme. Dictamen favorable de la CEI, per a projectes avaluats pel CEIC

 • Còpia de l’assegurança disponible o del compromís de disposar d’assegurança si es duen a terme intervencions en les persones

 • Document de conformitat de la direcció del centre on es durà a terme el projecte.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit