text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització i registre de les empreses que realitzen transport d'aigua destinada al consum humà mitjançant cisternes i dipòsits mòbils

Tota persona física o jurídica, pública o privada que vulgui dur a terme una activitat de transport d’aigua potable cal realitzar el tràmit de sol·licitud d’autorització i registre. Aquest tràmit es podrà emprar per donar l’activitat d'alta

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135   del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Còpia de la fitxa tècnica de la cisterna amb una fotografia de la cisterna en la qual es vegi amb claretat la matrícula.

 • Certificat del fabricant conforme els materials que estan en contacte amb l'aigua són aptes per a ús alimentari.

 • Protocol de Neteja i desinfecció de la cisterna , especificant materials, productes i procediments utilitzats.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit