text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització i registre de les empreses subministradores d'aigua destinada al consum humà

Tota persona física o jurídica, pública o privada que vulgui dur a terme una activitat d’empreses subministradores d’aigua potable cal realitzar el tràmit de sol·licitud d’autorització i registre. Aquest tràmit es podrà emprar per donar l’activitat d'alta.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Descripció de les activitats que realitzen, on es detallin les diverses fases des de les captacions fins a la distribució de l'aigua, especificant les operacions realitzades en cada fase així com els mètodes, els equipaments i les matèries i additius emprats per transformar l'aigua en apta.

 • Indicació de les necessitats d'aigua i cabal que es pretén captar.

 • Estimació població abastada (permanent i estacional).

 • Certificació d'homologació dels materials que entrin en contacte amb l'aigua.

 • Aixecament topogràfic de la xarxa d'abastament des de la captació fins la xarxa de distribució almenys les dades següents:

 • Les denominacions de les captacions, coordenades lambert III i perímetre de protecció immediat.

 • Tots els punts d'emmagatzematge i llur capacitat amb coordenades lambert III. En el primer magatzematge indicar el cabal d'entrada i sortida.

 • Les estacions de tractament amb una breu descripció del sistema de desinfecció utilitzat.

 • Les conduccions de tota la xarxa d'abastament, incloent els elements que la conformen (arquetes, vàlvules, filtres, etc).

 • Descripció dels sistemes de captació emprats.

 • Descripció del sistemes de tractament i controls realitzats, si escau indicació del sistema en continu i quin paràmetre mesuren. Situació dels punts de mostreig.

 • Descripció dels plans d'emergència.

 • Pla de prevenció, control, protecció, manteniment, neteja i millora de la xarxa.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit