text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització per a la manipulació de substàncies que esgoten la capa d'ozó

D'acord amb l'article 10.1 del Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó i determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle, del 10 de setembre del 2010, les empreses que manipulen les substàncies regulades i els dispositius associats estan sotmesos a l'obtenció d'una llicència prèvia a la instal·lació.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detall de presentació

Tramitació.

Presencialment mitjançant la documentació següent:
S1T003 Sol·licitud de manipulació de substàncies que esgoten la capa d'ozó.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Breu descripció de l’activitat. Relació dels locals i dels magatzems on consti el nom del local, l'adreça, superfície total en m2 ; capacitat emmagatzematge en m3 i les Coordenades Lambert/AGA. del/s local/s.

 • Plànol de les instal·lacions indicant les coordenades, la zona d’emmagatzematge, la superfície d’emmagatzematge.

 • Relació dels equips i del material de què disposa l’empresa i particularment dels dispositius de recuperació, reciclatge o regeneració de substàncies regulades. En aquesta relació s’ha d’indicar la marca, el model, el número de sèrie i l’any de fabricació dels equips.

 • Relació del personal certificat de l’empresa especificant el número de certificació.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia