text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització sanitària administrativa per a activitats alimentàries - revalidació

Obligatori cada 5 anys si l'establiment té un número de Registre Sanitari del Principat d'Andorra.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135   del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Documents que s’han de presentar

 1. Sol·licitud.
 2. Descripció de les activitats que es realitzen, amb el detall de les operacions en les fases de fabricació, elaboració, transformació i condicionament dels productes.
 3. Relació dels productes comercialitzats.
 4. Model d’etiquetatge dels productes fabricats, elaborats, transformats i/o condicionats a l’establiment.
 5. Descripció dels sistemes d’autocontrol.
 6. Descripció del pla de formació del personal manipulador o certificació de la formació del personal manipulador.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit