text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Autorització sanitària administrativa per a activitats alimentàries

Tots els establiments i les indústries dedicats a activitats alimentàries al Principat d'Andorra queden subjectes a l'obtenció d'una autorització sanitària en els casos d'obertura, trasllat de domicili comercial, modificació d'activitats, canvi de titular administratiu, canvi de nom comercial o baixa d'activitats.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Vies de recurs

Es podrà interposar recurs administratiu davant del Govern d’acord amb les disposicions establertes a l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989. Contra la desestimació, expressa o presumpta, d’un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant de la jurisdicció administrativa, de la forma i en els terminis establerts per la Llei que regula el procediment davant d’aquesta jurisdicció.

Requisits prèvis

Per fer el tràmit en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació, visiteu el web següent:https://www.signaturaelectronica.ad/).

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
Establiments de remesa directa
 • Descripció del pla de formació del personal manipulador o certificació de la formació del personal manipulador.
Establiments de remesa indirecta
 • Descripció de les activitats que es realitzen, amb el detall de les operacions en les fases de fabricació, elaboració, transformació icondicionament dels productes.
 • Relació dels productes comercialitzats.
 • Model d’etiquetatge dels productes fabricats, elaborats, transformats i/o condicionats a l’establiment.
 • Descripció dels sistemes d’autocontrol.
 • Descripció del pla de formació del personal manipulador o certificació de la formació del personal manipulador.

Breu descripció dels passos de tramitació

1

Preparar el certificat digital

2

Accedir al tramitador en línia

3

Completar el formulari de sol·licitud

4

Adjuntar la documentació requerida

5

Signar i presentar la sol·licitud

6

Rebre el comprovant de l’entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Passos següents

1

Avaluació del tràmit.

L’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn valora la informació i la documentació presentades.

2

Comunicacions.

En cas necessari, el personal de l’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn contactarà amb vosaltres per demanar-vos informació o documentació complementàries i es concretarà un dia per fer una inspecció in situ.

3

Resolució.

Si tot és correcte, s’emet una resolució en sentit favorable.

Normativa

Legislació aplicable

 • Llei per la qual es regulen els drets del consumidor i la seva protecció de 31 de juliol de 1985.
 • Llei sobre el règim jurídic de la policia i protecció de les aigües de 31 de juliol de 1985.
 • Llei general de sanitat de 20 de març de 1989.
 • Llei 14/2012 del 12 de juliol de salut animal i seguretat alimentària.
 • Reglament d’aplicació de la Decisió 2/1999 del Comitè Mixt CE-Andorra pel qual es regulen els intercanvis, les importacions i les exportacions d’animals vius i productes d’origen animal destinats al consum humà, de 7 de juny del 2000 (BOPA núm. 35 - any 12 - 28.6.2000).
 • Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries, de 12 de juliol del 2000 (BOPA núm. 38 – any 12 – 19.7.2000).
 • Reglament pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments, de 6 de novembre del 2002 (BOPA núm. 86 – any 14 – 13.11.2002).
 • Reglament de modificació del Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries, de 23 d’abril del 2003 (BOPA núm. 37 – any 15 – 30.4.2003).
 • Reglament pel qual s’estableixen les condicions tècniques i higienicosanitàries per a les activitats d’elaboració, distribució i comercialització de plats preparats, de 27 d’abril del 2005 (BOPA núm. 39 – any 17 – 4.5.2005).
 • Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, de 17 d'octubre del 2007 (BOPA núm. 88 – any 19 – 24.10.2007).
 • Reglament pel qual s’estableixen els principis, les disposicions i els procediments generals relatius a la seguretat alimentària, de 2 de desembre del 2009 (BOPA núm. 88 – any 21 – 9.12.2009).
 • Reglament pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, de 2 de desembre del 2009 (BOPA núm. 88 – any 21 –9.12.2009).
 • Reglament relatiu a la higiene dels aliments, de 2 de desembre del 2009 (BOPA núm. 88 – any 21 – 9.12.2009).
 • Reglament relatiu a la informació alimentària facilitada al consumidor, de 18 de gener del 2017 (BOPA núm. 6 del 25 de gener del 2017).

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia