text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

B.1. Residència per raons de reagrupament: autorització inicial

Autoritza a residir al Principat d’Andorra el reagrupat amb una persona de nacionalitat andorrana o amb el titular d’una autorització de residència i treball, sempre que aquests resideixin al país.

La pot sol·licitar, d’acord amb la legislació vigent, tota persona nouvinguda que sigui:

 • El cònjuge o el membre de la unió estable de parella.
 • Els seus fills menors d’edat, i els fills menors d’edat del cònjuge dels quals tingui la guarda i custòdia legals.
 • Els seus fills majors d’edat, i els fills majors d’edat del cònjuge, a càrrec i dels quals n’exerceixi la tutela legal o que tingui sota la seva protecció en el marc d’una institució similar.
 • Els ascendents a càrrec que tinguin com a mínim 65 anys o que estiguin jubilats.
 • Altres persones que les esmentades quan la persona sol·licitant n’exerceixi la tutela legal o les tingui sota la seva protecció en el marc d’una altra institució similar reconeguda per l’ordenament jurídic andorrà i no contrària a l’ordre públic nacional, sempre que ambdós progenitors hagin perdut o els hagi quedat extingida la pàtria potestat.

Període de l'autorització

S’obté la màxima durada (deu anys) quan el reagrupament és amb una persona de nacionalitat andorrana.
Quan el reagrupament és amb el titular d’una autorització de residència i treball, es lliura per una durada inicial d’un any, renovable tres vegades per períodes de dos anys. Transcorreguts set anys, les renovacions successives es lliuren per períodes de deu anys amb excepció dels nacionals dels estats que hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra (vegeu el tràmit B.2.).

Important

 • Tots els documents oficials lliurats per autoritats d’estats estrangers s’han de presentar o bé autenticats amb la postil·la de la Convenció de l’Haia, o bé degudament legalitzats.
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs, si escau

La persona andorrana o titular d’una autorització de residència i treball pot sol·licitar un reagrupament familiar si justifica que ha residit legalment i de manera efectiva i permanent a Andorra ens els darrers tres mesos  

Detall de presentació

Aquest tràmit s’ha de fer de forma presencial 

Documents que s’han de presentar

La documentació amb efectes enunciatius i no limitatius que heu d’adjuntar és la següent:

 • 2. Original i fotocòpia del passaport vigent. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu poden, de forma alternativa, presentar l’original i una fotocòpia del seu document nacional d’identitat vigent
 • 3. Certificat d’antecedents penals del país d’origen, del país de la seva nacionalitat, així com dels països de residència degudament legalitzats.
 • 5. Una fotografia en color (35 x 45 mm) presa recentment, en un termini inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert.
 • 6. Document acreditatiu de l’allotjament, sigui una còpia del contracte de lloguer, una còpia del títol de propietat, o un altre certificat que acrediti l’allotjament en un establiment públic. Si el titular de l’habitatge no és la persona que fa la sol·licitud, s’ha d’adjuntar a més a més un certificat de domicili.
 • 7. Document acreditatiu de l’estat civil:  Solter/a: 
  • Casat/ada: certificat oficial de matrimoni expedit en un termini inferior a 3 mesos abans de la sol·licitud.
  • Separat/ada: una fotocòpia i l’original de la sentència de separació i tutela dels fills.
  • Divorciat/ada: una fotocòpia i l’original de la sentència de divorci i tutela dels fills.
  • Vidu/vídua: una fotocòpia i l’original del certificat de defunció.
 • 8. En el cas d’unió estable de parella: certificat oficial expedit pel Registre Civil andorrà expedit en un termini inferior a 3 mesos abans de la sol·licitud.
 • 9. Document acreditatiu d’una assegurança sanitària que cobreixi al 100% qualsevol despesa mèdica o sanitària de la persona que es vol reagrupar, i que la persona sol·licitant s’ha de comprometre a renovar mitjançant una declaració jurada.
 • 10. Si la persona que sol·licita és andorrana, una còpia del passaport i un certificat conforme està inscrita al cens de la parròquia en el qual està domiciliada.
 • 11. Si la persona que sol·licita és estrangera, una còpia del passaport o el document d’identitat vigent i una còpia de l’autorització d’immigració.
 • 12. Si les persones que es reagrupen són els fills menors d’edat de la persona que sol·licita o del seu cònjuge, un certificat de naixement expedit en un termini inferior a 3 mesos abans de la presentació de la sol·licitud, amb la indicació de la filiació o, si escau, una còpia conforme a l’original de la decisió d’adopció de l’autoritat competent.
 • 13. Si la persona que sol·licita té la guarda i custòdia del fill menor d’edat, un document notarial o, si escau, una resolució judicial que així ho acrediti, que hauran d’estar degudament legalitzats en cas que dimanin d’autoritats estrangeres.
 • 14. Els documents acreditatius dels mitjans econòmics del sol·licitant. Aquests mitjans han de representar el 100% del salari mínim d’Andorra, i s’han de demostrar amb una còpia dels tres darrers butlletins de salari i l’extracte de punts de la CASS si es tracta d’un assalariat, o bé amb un certificat bancari de solvència i una declaració jurada d’ingressos en els altres casos. Així mateix, cal acreditar que la suma dels ingressos de la unitat familiar representa, per a cada una de les persones majors d’edat que conviuen a la mateixa llar, un import igual o superior al 100% del salari mínim d’Andorra i, per a cada un dels menors d’edat, un import igual o superior al 70% del salari mínim d’Andorra.
 • 15. Documents acreditatius dels ingressos de la persona que es vol reagrupar, si en té, o d’aquells dels quals sigui la beneficiària.
 • 16. En cas que el sol·licitant i els membres de la seva unitat familiar, siguin titulars d’una autorització de residència i treball a Andorra, el Servei d’Immigració té en compte els ingressos del sol·licitant i dels membres de la seva unitat familiar, només si aquests últims ho accepten de forma expressa. 
 • 17. A més, segons el cas, els sol·licitants han d’adjuntar a l’imprès oficial els documents següents:Certificat de naixement de la persona que es vol reagrupar i, si escau, un altre document acreditatiu del lligam familiar amb la persona que sol·licita.
 • Si es tracta d’un fill major d’edat entre divuit i vint-i-cinc anys que és estudiant i que continua cursant els estudis de manera continuada i sense interrupció, un certificat que acrediti que està cursant estudis secundaris, universitaris, de postgrau o similars, i que aquests estudis constitueixen la seva activitat exclusiva.
 • Si es tracta d’ascendents a càrrec, els documents que acreditin que la persona a càrrec no disposa de mitjans econòmics propis suficients per viure.
 • Si es tracta d’una persona sota tutela legal, una còpia certificada conforme a l’original de la decisió que nomena com a tutor la persona que sol·licita el reagrupament, i una certificació de la vigència d’aquest nomenament, lliurades per l’autoritat competent.

Normativa

 • Conveni entre el Principat d’Andorra, el Regne d’Espanya i la República Francesa relatius a la entrada, la circulació, el sojorn i l’establiment dels seus nacionals i a la circulació i el sojorn al Principat d’Andorra dels nacionals dels estats tercers, del 14-06-2001 (https://www.bopa.ad/bopa/013066/Pagines/22626.aspx

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  22,61 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia