text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Baixa/Cancelació al Registre de Mediadors

Aquest tràmit permet sol·licitar la inscripció al Registre de Mediadors i la inscripció a la relació de persones mediadores per exercir la mediació judicial. També permet acreditar la formació continuada de la persona mediadora, sol·licitar la modificació de dades o la baixa del registre.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Una còpia legalitzada del certificat que acrediti el contingut, la durada i la càrrega horària de la formació continuada en mediació.

Normativa

 • Llei 3/2018, del 22 de març, de mediació.
 • Reglament del Registre de Mediadors del 19-12-2018.
 • Reglament regulador de la formació continuada, de les normes deontològiques i dels honoraris de la mediació de l’11-12-19.
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  € 0,00

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit