text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Cèdula d’habitabilitat online

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que expedeix el Govern d’Andorra, que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s'hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s'anomena:
    • de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció
    • de primera ocupació de rehabilitació, quan s'atorga per a aquells habitatges que són el resultat d'una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.
La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d'exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.  
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detall de presentació

Online

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Còpia de la llicència d'ús o primera ocupació de l'edificació, expedida pel comú.

 • Full de característiques de final d'obra.

 • Certificat final d'obra.

 • Certificat que acrediti que els treballs i les mesures de protecció enfront dels riscos naturals que preveu el projecte autoritzat que correspon a la llicència urbanística atorgada han estat executats de forma completa i satisfactòria

 • Memòria justificativa de les condicions d'habitabilitat

Normativa

 • Reglament d'accessibilitat, publicat al BOPA núm. 33, any 7, de 14 de juny de 1995; correcciód'errata, publicada al BOPA núm. 36, any 7, de 5 de juliol de 1995. Reglament de modificació del Reglamentd’accessibilitat i posteriors modificacions.
 • Reglament regulador del procediment d'obtenció de la cèdula d'habitabilitat i del certificatd'habitabilitat en habitatges, publicat al BOPA núm. 76, de 22 de desembre de 1999. Correcció d'errata alsannexos del Reglament regulador del procediment d'obtenció de la cèdula d'habilitat i del certificatd'habitabilitat en habitatges.
 • Ordinacions aprovades pel Consell General entre els anys 1866 i 1988, recollides a la“Recopilació d'ordinacions, decrets, acords, avisos, lleis del MI Consell General, MI Govern, i jurisprudènciade les MI Delegacions Permanents”, i altres de publicades posteriorment als BOPA núm. 15 de 20 de juliol de 1989núm. 33 de 12 d'agost de 1992, etc. Llei d'accessibilitat.
 • Reglament d'accessibilitat, publicat al BOPA núm. 33, any 7, de 14 de juny de 1995; correcciód'errata, publicada al BOPA núm. 36, any 7, de 5 de juliol de 1995. Reglament de modificació del Reglamentd’accessibilitat i modificacions posteriors
 • Llei d’arrendament de finques urbanes.
 • Reglament de construcció de data 8 d'abril del 2009 i posteriors modificacions
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003 i posteriorsmodificacions.
 • Decret del 13-5-2020 d’aprovació del Reglament de construcció i posteriors modificacions

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  7,50 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).