text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Compravenda de vehicle

Quan és fa una compravenda de vehicle andorrà.FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat d’assegurança a nom del comprador 

 • Fotocòpia de la targeta on consti el núm. de compte IBAN de la persona que sol·licita (comprador)

 • Carta groga signada pel venedor

 • Escriptura notarial de poders del representant legal (en el cas de no tenir signatura)

 • Còpia del passaport/DNI per als no andorrans (en el cas de ser el primer vehicle inscrit al seu nom)

 • Contracte de reserva de domini signat per les parts compradora i venedora (en el cas de pagar a terminis) o contracte de lloguer (si escau)

 • Certificat del taller d’origen i homologació de les peces (en el cas de modificació del vehicle)

 • Testament o aute del batlle i acceptació de l'herència (en el cas de defunció del propietari)

 •  Cancel·lació de la reserva de domini (si escau)

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  32,16 €

 • Termini de resolució

  2 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia