text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Comptes

En Construcció. FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Documents que s’han de presentar

 1. Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 2. Docs Extra:
  Comptes anuals segons el model:
  • Simplificat: La xifra total anual d’ingressos ha de ser < a 600.000 €.
  • Abreujat: Els empresaris que durant 2 exercicis consecutius reuneixin almenys 2 de les circumstàncies següents.
   • Total actiu ≤ 3.600.000 €
   • Xifra total anual d’ingressos ≤ 6.000.000 €.
   • Nombre de treballadors durant l’exercici ≤ 25
  • Normal: Els empresaris que no compleixin amb els requisits dels models simplificat o abreujat.
  • Certificat (només en cas que l’empresari sigui una persona jurídica): S/N

Normativa

 • Decret legislatiu del 15-02-2012 de publicació del text refós de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril, i per la Llei 26/2011, del 29 de desembre.
 • Decret legislatiu del 26-02-2014 de publicació del text refós de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
 • Disposició final vuitena de la Llei 2-2016, del 10 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016.
 • Pla general de comptabilitat.
 • Reglament de formulació dels comptes anuals consolidats.
 • Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, del 16-04-2014.
 • Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes.
 • Ordre ministerial del 23-06-2016 relativa al procediment de dipòsit de comptes en suport electrònic.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.