text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Comunicació d'exercici d'una professió titulada de curta durada

Aquest tràmit permet que els professionals no residents exerceixin una activitat professional titulada, durant un període que no pot superar els trenta dies per any natural.
El professional que vulgui exercir una professió titulada en les circumstàncies previstes en el paràgraf anterior ha de comunicar-ho al Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals i al Col·legi Oficial o l’associació corresponent a la professió que es tracti, en cas que existeixi, amb una antelació mínima de deu dies hàbils a la data prevista per al començament de l’activitat, i ha d’indicar el tipus i l’abast de l’activitat esmentada, el lloc on es desenvoluparà i la durada prevista.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocopia del Passaport/DNI per als no andorrans

 • Currículum vitae

 • Títol acadèmic oficial d'estudis d'ensenyament superior andorrà o el Reconeixement Acadèmic de qualificacions estrangeres emès pel Ministeri d’Ensenyament Superior d’Andorra.

 • Certificat d'assegurança vigent amb cobertura al territori andorrà, que cobreixi la responsabilitat derivada de l’activitat que es pretén exercir a Andorra.

 • En el cas de professions col•legiades, una certificació acreditativa de la col•legiació efectiva i vigent en el lloc on la persona professional exerceix habitualment la professió titulada, del compliment de les disposicions aplicables en matèria d’incompatibilitats i de prohibició eventual per a l’exercici de l’activitat.

 • Sol·licitud

Normativa

 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Llei 5/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig. D’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals.
 • Decret legislatiu del 26 de febrer del 2014 de publicació del text refós de la llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de Col.legis i Associacions Professionals (veure detall del document T3FT001)
 • Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995. L'import de les taxes sobre professions titulades es pot actualitzar anualment. Aquests imports es publiquen al BOPA.
 • Decret del 17 de juny del 2020 d’aprovació del Reglament de reconeixement de qualificacions d’ensenyament superior.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia