text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Constitució de colla Setmana de l'isard

Constitució de la colla de caça per al pla de caça de l'isard en terreny cinegètic comú.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Breu descripció dels passos de tramitació

Només ho poden fer els sol·licitants de caça de l'isard

Normativa

  • Llei de caça, vigent
  • Reglament de gestió i caça de l'isard, vigent
  • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003
  • Decret del 7 d'octubre del 2015 pel qual es regulen els fitxers de dades personals de la Direcció General de Medi Ambient i Sostenibilitat