text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Contitució RDS

Aquest tràmit serveix per a que les persones físiques o jurídiques puguin obtenir un certificat amb el nom de la futura societat que pretén constituir.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

 • Text refós de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada
 • Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada
 • Decret 187/2021, del 2
 • 6
 • 2021, d’aprovació del Reglament de l’actuació administrativa automatitzada
 • Text refós de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà
 • Text refós de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra
 • Llei 5/2015, del 15 de gener, de societats cooperatives d’Andorra
 • Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra
 • Llei 8/2021, del 29 d’abril, d’esports electrònics
 • Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra
 • Llei sobre la utilització de signes d’Estat
 • Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització de signes d’Estat
 • Normativa del procediment d’autorització per la utilització dels noms i signes del Consell General
 • Decret del 8-5-2019 pel qual es publica el text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989
 • Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals
 • Decret del 23
 • 08
 • 2006, que regula el fitxer de dades personals del registre de denominacions socials, del Ministeri d'Economia

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  5,36 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit