text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Demanda d'exercici de professió titulada per compte aliè

Aquest tràmit permet sol.licitar l'autorització per a l'exercici de professions titulades quan es duen a terme per compte aliè.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport/DNI per als no-andorrans

 • Fotocòpia del títol o rebut del pagament dels drets d'expedició del títol, autenticats.

 • Informe del col·legi oficial corresponent (si se sol·licita l'alta en la professió d’advocat/ada, metge/essa o arquitecte/a).

 • Sol·licitud

 • Currículum vitae

 • Certificat de notes del títol legalitzat

 • Traducció jurada al català dels títols redactats en llengües estrangeres altres que castellà o francès

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia