text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Demanda fora de termini-Ensenyament Superior

Demanda d'ajuts a l'estudi fora de termini, és a dir que la situació de la família pot haver canviat després del tancament de la convocatòria.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Vies de recurs

De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació de l’acte objecte de recurs

Passos següents

Trametre la resolució tan bon punt la beca estigui resolta

Normativa

 • Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d'ajuts a l'estudi.
 • Reglament d'ajuts a l'estudi, del 22 de juliol del 2020.
 • Edicte de la convocatòria d’ajuts a l’estudi.
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret del 22 de novembre del 2006 que regula el fitxer de dades personals del Registre d’Ajuts a l’Estudi.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  € 0,00

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.