text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Denúncia del departament de medi ambient

El Departament de Medi Ambient s'ocupa de tramitar i resoldre les denúncies sobre els temes següents:
a) Agressions al medi aquàtic (abocaments directes o indirectes que causen contaminació a l’aigua).
b) Contaminació acústica (produïda per locals públics destinats a l’oci, maquinària o instal·lacions, obres de construcció pública o privada).
c) Contaminació atmosfèrica (produïda per totes les activitats i situacions, exceptuant els vehicles, que alliberen fums, gasos, partícules o olors a l’atmosfera, i poden presentar un risc, dany o molèstia per a la comoditat del veïnat, per a la salut pública, per a la protecció del medi ambient en el seu conjunt i per a la conservació del patrimoni històric i artístic).
d) Contaminació per residus (produïda per totes les situacions o activitats relacionades amb els residus sòlids i líquids, que es produeixin, es posseeixin o es gestionin en el territori andorrà, de forma diferent a la que està establerta per llei).
e) Modificació de l’estat actual del terreny (produïda quan l’execució de l’obra és diferent al projecte aprovat o quan l’obra no disposa de permís).

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Recurs de reposició

D'acord el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, contra aquesta resolució es pot interposar recurs de reposició en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació. Segons els articles 50.1 i 129 del mateix Codi, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit