text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Denúncia Medi Ambient

El Departament de Medi Ambient s'ocupa de tramitar i resoldre les denúncies sobre els temes següents:
a) Agressions al medi aquàtic (abocaments directes o indirectes que causen contaminació a l’aigua).
b) Contaminació acústica (produïda per locals públics destinats a l’oci, maquinària o instal·lacions, obres de construcció pública o privada).
c) Contaminació atmosfèrica (produïda per totes les activitats i situacions, exceptuant els vehicles, que alliberen fums, gasos, partícules o olors a l’atmosfera, i poden presentar un risc, dany o molèstia per a la comoditat del veïnat, per a la salut pública, per a la protecció del medi ambient en el seu conjunt i per a la conservació del patrimoni històric i artístic).
d) Contaminació per residus (produïda per totes les situacions o activitats relacionades amb els residus sòlids i líquids, que es produeixin, es posseeixin o es gestionin en el territori andorrà, de forma diferent a la que està establerta per llei).
e) Modificació de l’estat actual del terreny (produïda quan l’execució de l’obra és diferent al projecte aprovat o quan l’obra no disposa de permís).

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Recurs de reposició

D'acord amb el que estableix l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració, el termini per formular recurs administratiu és d'un mes a comptar de la data de la notificació de l'acte objecte de recurs, (...). Segons els articles 52 i 135 del mateix Codi, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Altres documents

Normativa

 • Llei de policia i protecció de les aigües, del 31 de juliol de 1985.
 • Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials, publicat al BOPA núm. 83, any 8, el 27 de desembre de 1996.
 • Edicte del 22 de gener de 1997, on es publica la llista d’activitats o tipus d’instal·lacions que requereixen l’autorització d’abocament publicat al BOPA, núm. 8, any 9, el 29de gener de1997.
 • Correcció d’errata, publicat al BOPA, núm. 10, any 9, el 12 de febrer de 1997.
 • Reglament de modificació del Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials aprovat, el 18 de desembre de 1996, publicat al BOPA, núm.3, any 12, el 19 de febrer del 2000.
 • Ordre ministerial relativa a les prescripcions tècniques per a les estacions de depuració d’habitatges unifamiliars, d’habitatges plurifamiliars, d’edificis de serveis, de centres comercials, de separació de líquids lleugers, de separació de greixos, i d’instal·lacions agropecuàries, publicat al BOPA, núm. 37, any 17, el 27 d'abril del 2005.
 • Llei sobre la contaminació atmosfèrica i els sorolls, del 30 de desembre de 1985.
 • Reglament del control de la contaminació atmosfèrica, publicat al BOPA, núm. 73, any 14, 25 d'octubre del 2002.
 • Reglament del control de la contaminació acústica publicat al BOPA núm. 32, any 8, el 8 de maig de 96.
 • Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus, publicat al BOPA, núm. 3, any 17, el 12de gener del 2005.
 • Reglament relatiu a les condicions d’exportació fora del Principat d’Andorra de runes, enderrocs i altres residus de la construcció i de l’establiment i el funcionament de centres de triatge publicat al BOPA núm. 62, any 14, el 04 de juliol del 2001.
 • Decret pel qual s’aprova el Catàleg Nacional de Residus publicat al BOPA, núm. 37, any 17, el 27 d'abril del 2005.
 • Decret relatiu a la declaració del sector de l’hoteleria com a productor singular de residus d’envasos, de vidre, de cartró i d’olis vegetal usats, publicat al BOPA, núm. 37, any 20, el 7 de maig del 2008.
 • Decret del 14 de maig del 2008, de modificació del reglament d’exportació de residus, publicat al BOPA, núm. 42, any 20, el 21 de maig del 2008.
 • Reglament pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris, publicat al BOPA, núm. 8, any 19, el 24 de gener del 2007.
 • Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, publicat al BOPA, núm. 52, any 19, el 27 de juny del 2007.
 • Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.
 • Reglament de sòls contaminats, publicat al BOPA núm. 10, any 22, del 24 de febrer del 2010.
 • Reglament de gestors de residus, publicat al BOPA núm. 70, any 26, el 17 de desembre del 2014.
 • Reglament de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos, publicat al BOPA núm. 70, any 26, el 17 de desembre del 2014.
 • Reglament de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, publicat al BOPA núm. 70, any 26, el 17 de desembre del 2014.
 • Reglament de modificació del Reglament de gestors de residus, publicat al BOPA núm. 56, el 5 d'octubre del 2016.
 • Reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic, publicat al BOPA núm. 33, del 24 de maig del 2017.
 • Decret relatiu a la declaració com a productors singulars de residus d'envasos, de vidre, de paper i cartró i de la matèria orgànica els grans magatzems i els grans supermercats, publicat al BOPA núm. 39, del 14 de juny del 2017. 
 • Decret 26/2026, del 19-1-2022, de modificació del Reglament del control de la contaminació acústica, del 3 de maig de 1996.
 • Llei 25/2022, del 30 de juny, d'economia circular (LEC).
 • Decret 331/2022, del 17-8-2022, pel qual s'aprova la llista dels productes de plàstic d'un sol ús dels quals es prohibeix la producció, la importació i la introducció en el mercat andorrà.
 • Decret 379/2023, del 19-7-2023, pel qual s'aprova el Reglament de productes alimentaris en monodosi exempts de ser prohibits per al consum.Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit