text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Exempcions plusvàlues

En construcció.
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport, o del DNI per als no-andorrans.

 • Certificat de residència expedit pel Comú.

 • Declaració jurada davant notari de les persones adquirents en la qual manifestin que el bé immoble que pretenen adquirir és la primera adquisició d’habitatge, que constituirà l’habitatge habitual i permanent, i que no han rebut altres ingressos que els declarats a la sol·licitud.

 • Taxació pericial vigent del bé immoble per al qual es demana l’exempció.

 • Per a la persona o les persones adquirents assalariades, l’extracte de punts de vellesa emès per la Caixa Andorrana de Seguretat Social dels 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

 • Per a la persona o les persones adquirents no assalariades o amb participació en societats o titulars d'un negoci, els justificants d’ingressos i certificacions bancàries que acreditin l'existència i els moviments de comptes bancaris dels 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

 • Per a les persones amb discapacitat, certificació expedida pel ministeri competent en benestar social, segons la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.

 • Documentació que s’ha de presentar després de l’adquisició:En el termini d’un mes, a comptar de l’ocupació de l’habitatge exemptat, la persona o les persones a favor de les quals s’hagi acordat l’exempció han de presentar a l’Administració el certificat de convivència expedit pel Comú que acrediti la data d’inscripció en l’adreça corresponent al bé immoble adquirit, que ha obtingut l’exempció, i la còpia simple de l’escriptura pública d’adquisició.Un cop l’any i durant els 4 anys posteriors, cal presentar a l’Administració el certificat de residència expedit pel Comú i els rebuts d’electricitat, telèfon, aigua i calefacció que demostrin que l’habitatge és l’habitual i permanent.

Normativa

 • Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 7/2006.
 • Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 26 de juliol del 2006.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret del 25 de maig del 2011 que regula el fitxer de dades personals denominat Exempcions fiscals del Departament d’Habitatge.
 • De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa les persones interessades que les seves dades personals passaran a formar part del fitxer “Exempcions fiscals”, gestionat pel Departament d’Habitatge, i del fitxer "Resolucions Exempció Habitatge 4.11", gestionat pel Departament de Tributs, la finalitat dels quals és valorar i gestionar els expedients per a l’exempció de l’ITP, regulada a l’article 4.11 de la Llei de l’impost. Així mateix, s’informa les persones interessades que poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició al Departament d’Habitatge i/o al Departament de Tributs, situats al c. Prat de la Creu, 62-64, edifici administratiu del Govern, AD500 Andorra la Vella. És una obligació de l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia