text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Exempcions plusvàlues

En construcció.
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Documents que s’han de presentar

 1. Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 2. Fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat de la persona o les persones que transmeten i sol·liciten l’exempció.
 3. Certificat de residència expedit pel Comú que acrediti el temps de residència dels transmissors en l’habitatge objecte de la transmissió.(
 4. Document públic i fotocòpia del mateix document, que acrediti la data i l’import de l’adquisició de l’habitatge objecte de la transmissió.
 5. Declaració jurada dels transmissors que en el termini màxim d’un any, a comptar del moment de la transmissió de l’habitatge, reinvertiran l’import percebut per la venda en l’adquisició d’un nou habitatge habitual i permanent al Principat d’Andorra.
 6. Taxació pericial vigent del bé immoble pel qual es demana l’exempció.
 7. Si escau, els documents que acreditin el valor de les inversions o millores realitzades en el bé objecte de la transmissió, d’acord amb el que disposa l’apartat 9 de l’article 7 del Reglament.
 8. Documentació que s’ha de presentar després de la transmissió:
  • En el termini d’un mes, a comptar del moment de la transmissió, la/es persona/es a favor de la/es qual/s s’hagi/n acordat l’exempció, ha/n de presentar a l’Administració una còpia simple de l’escriptura de transmissió de l’habitatge objecte de l’exempció.
  • En el termini d'un mes a comptar de la reinversió la persona a favor de la qual s'hagi acordat l'exempció haurà de presentar a l'Administració una còpia de l'escriptura d'adquisició del nou habitatge habitual i permanent.
  • En el termini de sis mesos a comptar del moment en què es fa la reinversió, el certificat de residència expedit pel Comú.
  • Un cop a l’any, i fins que hagin transcorregut els anys que la Llei exigeix perquè l’habitatge sigui considerat habitual i permanent, la persona o persones a les quals s’ha acordat l’exempció han de presentar a l’Administració el certificat de residència expedit pel Comú, així com els rebuts d’electricitat, telèfon, aigua i calefacció de l’habitatge que demostrin que l’habitatge és l’habitual i permanent.

Normativa

 • Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. Llei 19/2008, del 3 d'octubre, de modificació de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
 • Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries del 17 de gener del 2007.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret del 25 de maig del 2011 que regula el fitxer de dades personals denominat Exempcions fiscals del Departament d’Habitatge.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia