text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

G.1. Autorització d'immigració temporal

Autoritza a treballar i a residir temporalment al Principat d’Andorra mentre la seva autorització sigui vigent.

La pot sol·licitar, d’acord amb la legislació vigent, tota persona nouvinguda que:

 • S’aculli a la quota reglamentàriament establerta.
 • Disposi d’un contracte de treball determinat amb una empresa legalment constituïda al país.
 • Estableixi la seva residència temporal al Principat d’Andorra.

Període de l'autorització

La durada de l’autorització d’immigració temporal s’ajusta a una temporada de l’any determinada prèviament.

Important

Tots els documents oficials lliurats per autoritats d’estats estrangers s’han de presentar o bé autenticats amb la postil·la de la Convenció de la Haia, o bé degudament legalitzats.
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Període de l'any en què es pot demanar

Sempre que hi hagi un decret de quota temporal vigent.

Detall de presentació

S’ha de fer de forma presencial.

Documents que s’han de presentar

La documentació amb efectes enunciatius i no limitatius que heu d’adjuntar és la següent:

 • 2. Original i fotocòpia del passaport vigent. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu poden, de forma alternativa, presentar l’original i una fotocòpia del seu document nacional d’identitat vigent.
 • 3. Certificat d’antecedents penals del país d’origen, del país de nacionalitat, així com dels països de residència degudament legalitzats.
 • Una fotografia en color (35 x 45 mm) presa recentment, en un termini inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert.
 • 6. Document acreditatiu de l’allotjament, sigui una còpia del contracte de lloguer, una còpia del títol de propietat, o un altre certificat que acrediti l’allotjament en un establiment públic. Si el titular de l’habitatge no és la persona que fa la sol·licitud, s’ha d’adjuntar a més a més un certificat de domicili.
 • 7. Document acreditatiu de l’estat civil. En el cas de ser solter/a: certificat oficial de solteria o declaració jurada signada per la persona sol·licitant  declaració de solteria.
 • 8. Curriculum vitae Amb l’original i la fotocòpia dels diplomes o altres documents acreditatius de la seva qualificació professional.
 • 9. Contracte de treball

Normativa

 • Conveni entre el Principat d’Andorra, el Regne d’Espanya i la República Francesa relatius a la entrada, la circulació, el sojorn i l’establiment dels seus nacionals i a la circulació i el sojorn al Principat d’Andorra dels nacionals dels estats tercers, del 14-06-2001 (https://www.bopa.ad/bopa/013066/Pagines/22626.aspx

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  190,96 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia