text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

H.2. Autorització d’immigració temporal (més de 30 dies) per a treballadors d’empreses estrangeres

Autoritza a executar els treballs autoritzats i a residir al Principat mentre durin els treballs per els quals s’ha rebut aquesta autorització

La pot sol·licitar, tota persona que vulgui contractar els serveis d’una empresa estrangera o d’un professional autònom estranger per executar un treball concret a Andorra

Període de l’autorització

Aquesta autorització pot ser prorrogada excepcionalment fins a l’acabament efectiu dels treballs que l’han motivat, però sense que a  durada total de l’autorització inicial i de les seves pròrrogues pugui excedir els 6 mesos, sense perjudici que un conveni internacional atorgat pel Principat d’Andorra pugui establir una daura diferent.

Esgotat el període màxim, no es pot tornar a demanar una autorització per a la mateixa persona fins que hagin transcorregut cinc mesos més, com a mínim.

Important

Tots els document oficials lliurats per autoritzats d’estats estrangers, s’han de presentar o bé autenticats amb la postil·la de la Haia, o bé degudament legaltizats
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Detall de presentació

Aquest tràmit s’ha de fer de forma presencial.

Documents que s’han de presentar

La documentació amb efectes enunciatius i no limitatius que heu d’adjuntar és la següent:

 • 2. Original i fotocòpia del passaport vigent. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu poden, de forma alternativa, presentar l’original i una fotocòpia del seu document nacional d’identitat vigent.
 • 3. Certificat d’antecedents penals del país d’origen, del país de la seva nacionalitat, així com dels països de residència. Tots els certificats de penals han d’anar degudament legalitzats 
 • Una fotografia en color (35 x 45 mm) presa recentment, en un termini inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert.
 • 6. Document acreditatiu de l’allotjament, sigui una còpia del contracte de lloguer, una còpia del títol de propietat, o un altre certificat que acrediti l’allotjament en un establiment públic. Si el titular de l’habitatge no és la persona que fa la sol·licitud, s’ha d’adjuntar a més a més un  certificat de domicili.
 • 7. El fulls oficials de desplaçament lliurats per l’organisme de seguretat social del país d’origen quan hi hagi un conveni aplicable:
  •  per Espanya: full de desplaçament de la Seguretat Social E-AND-28 i E/AND.101
  •  per França: full de desplaçament de la Seguretat Social SE 130-01 i SE 130-08
  •  per Portugal P/AND-2 i P/AND-3 
  segellats per la Caixa Andorra de Seguretat Social, o, subsidiàriament, un document acreditatiu d’una assegurança sanitària que cobreixi el 100% de qualsevol despesa mèdica o sanitària, així com la invalidesa derivada d’un accident de treball, vàlida per a tots els treballadors i que sigui vigent durant tots els treballs.
 • 8. Si el beneficiari dels treballs és una persona física de nacionalitat andorrana, ha d’adjuntar-hi una còpia del passaport, i si és una persona física estrangera legalment resident, una còpia de l’autorització d’immigració. Si el beneficiari dels treballs és una persona jurídica, ha d’adjuntar-hi una còpia del certificat d’inscripció al Registre de Societats.
 • 9. Si el treballador és un treballador autònom estranger, l’imprès oficial ha d’anar acompanyat dels justificants de l’estatus de treballador autònom en el seu país d’origen. Si es tracta de treballadors d’una empresa estrangera, cal adjuntar a l’imprès oficial els documents que n’acreditin la denominació, el domicili social i el representant legal, i també l’objecte comercial o social, que sempre s’ha d’adequar a la naturalesa dels treballs que s’han de dur a terme al Principat d’Andorra.
  L’acreditació de la vinculació del treballador amb l’empresa estrangera, així com el contracte de treball atorgat entre ambdós parts, que ha de ser respectuós dels mínims irrenunciables de compliment obligatori per a assalariats i empresaris vigents al Principat d’Andorra en matèria laboral.

Normativa

 • Conveni entre el Principat d’Andorra, el Regne d’Espanya i la República Francesa relatius a la entrada, la circulació, el sojorn i l’establiment dels seus nacionals i a la circulació i el sojorn al Principat d’Andorra dels nacionals dels estats tercers, del 14-06-2001 (https://www.bopa.ad/bopa/013066/Pagines/22626.aspx

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  190,96 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia