text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Habitatge d’ús turístic (HUT) – registre

Amb aquest tràmit es demana el registre de l’habitatge per poder realitzar l’activitat d’habitatge d’ús turístic (HUT) i prèvia inspecció, s’obté el número de registre si escau.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detall de presentació

Aquest tràmit entra pel Servei de Tràmits del comú de la parròquia on està radicat l’habitatge

Via de recurs

D'acord amb l'article 129 del Codi de l'Administració, contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'alçada davant el Govern en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de rebre la notificació. 
Segons el que disposen els articles 52 i 135 del mateix Codi, la interposició de recurs no suspèn l'execució de l'acte impugnat.

Necessites ajuda

www.turisme.ad

Requisits previs, si escau

 • Escriptura de propietat
 • Disposar del Certificat d’habitabilitat
 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Comunicació per escrit al president de la comunitat de propietaris informant de què es farà l’activitat d’habitatge d’ús turístic

Tràmits a posterior, si escau

Alta al Registre d’ocupació d’allotjaments turístics (ROAT) en el cas de què es faci la gestió directa.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Còpia de l’escriptura o certificat notarial o cens emfitèutic que identifiqui el propietari de l’HUT, l’adreça completa, la superfície de l’HUT i document que indiqui el coeficient o quota de participació de l’HUT dins de la comunitat de propietaris.

 • En el cas que declari que l’HUT disposa de plaça/es d’aparcament: còpia de l’escriptura o certificat notarial o cens emfitèutic o contracte d’arrendament que la/les identifiqui.

 • En el cas que declari que l’HUT està adaptat a les normes d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda: Document tècnic que ho certifiqui.

 • Certificat de la companyia d’assegurances que acrediti que l’HUT té contractada una pòlissa de responsabilitat civil per danys a tercers en una quantia suficient per cobrir danys eventuals, d’acord amb la capacitat màxima.

 • Document que acrediti que la persona que sol·licita la inscripció té la facultat o la qualitat d’adreçar-se al Registre, si escau. En el cas de societat, certificació de la junta de la societat facultant el/la sol·licitant a signar la demanda (si no és càrrec representatiu o no té poders inscrits al Registre de Comerç).

 • Còpia del certificat d’habitabilitat.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  100,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia