text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

I.1. Autorització de treball sense residència: autorització inicial

Autoritza a treballar a l’estranger per una empresa legalment constituïda a Andorra, i residir igualment a l’estranger durant tot el període de l’autorització d’immigració.

La pot sol·licitar, d’acord amb la legislació vigent, tota persona nouvinguda que:

 • S’aculli a la quota reglamentàriament establerta.
 • Disposi d’un contracte de treball indeterminat per una empresa legalment constituïda al país.
 • Estableixi la seva residència a l’estranger.
Període de l'autorització

La primera autorització és d’un any, renovable tres vegades per períodes de dos anys. Transcorreguts set anys, les renovacions successives es lliuren per períodes d’una durada de deu anys amb excepció dels nacionals dels estats que hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra (vegeu el tràmit A.2.)

Important

Tots els documents oficials lliurats per autoritats d’estats estrangers s’han de presentar o bé autenticats amb la postil·la de la Convenció de l’Haia, o bé degudament legalitzats.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Detall de presentació

Aquest tràmit s’ha de fer de forma presencial

Documents que s’han de presentar

La documentació amb efectes enunciatius i no limitatius que heu d’adjuntar és la següent:

 • 1. Sol·licitud d’autorització de treball degudament omplerta.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 2. Original i fotocòpia del passaport vigent. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu poden, de forma alternativa, presentar l’original i una fotocòpia del seu document nacional d’identitat vigent.
 • 3. Certificat d’antecedents penals del país d’origen, del país de la seva nacionalitat, així com dels països de residència. Tots els certificats de penals han d’anar degudament legalitzats.
 • 4. Declaració jurada relativa als antecedents penals.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 5.Document de signatura.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  Una fotografia en color (35 x 45 mm) presa recentment, en un termini inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert.
 • 6. Document acreditatiu de l’allotjament, sigui una còpia del contracte de lloguer, una còpia del títol de propietat, o un altre certificat que acrediti l’allotjament en un establiment públic. Si el titular de l’habitatge no és la persona que fa la sol·licitud, s’ha d’adjuntar a més a més uncertificat de domicili.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 7. Curriculum vitae amb original i fotocòpia dels diplomes o altres documents acreditatius de la qualificació professional.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 8. Informació revisió mèdica i Consentiment de proves mèdiques
 • 9. Acreditar documentalment haver estat per una empresa legalment constituïda al Principat d’Andorra amb un salari fix superior a 3 vegades el salari mínim vigent en cada moment al Principat d’Andorra durant tot el termini de la relació laboral.
 • 10. Justificar i tenir en vigència que l’empresa hagi contractat cobertura i assegurança privada per malaltia, a la persona sol·licitant, per tot el temps de vigència de l’autorització d’immigració, així com per als seus familiars a càrrec. 

Normativa

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  190,96 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia