text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Inici d’activitat del Servei d’Arxiu Qualificat

Per mitjà de la present es comunica a la Comissió Nacional d’Acreditació la intenció d’iniciar la prestació del servei d’Arxiu qualificat segons preveu l’article 36 de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica (d’ara en endavant “LCCE”), així com la certificació d’aquest servei segons el Decret 90/2023 d’Arxiu qualificat.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • DPC
  Document de Declaració prèvia de pràctiques de confiança (CPS) (D’acord amb l’article 29 LCCE i el Capítol 6.1 de la norma ETSI EN 319 401), que inclogui les garanties i les obligacions dels prestadors, d’acord amb la normativa tècnica “Certificate Policy and Certification Practices Framework” RFC 3647 (Visible al web: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3647.txt).

 • Auditoria de la seguretat
  Certificat del compliment de la norma ISO 27001 o un altre estàndard internacional de seguretat equivalent i vigent en el moment d’aportar el certificat, sempre que inclogui també dintre del seu abast els processos relatius a la digitalització de documents.

 • Anàlisi de riscos
  Un anàlisi de riscos (D’acord amb el Capítol 5 de la norma ETSI EN 319 401 i en referència a l’article 27.1 LCCE) per identificar, analitzar i avaluar els riscos dels serveis de confiança tenint en compte el negoci i els aspectes tècnics.

 • T&C
  Els Termes i Condicions (D’acord amb el Capítol 6.2 de la norma ETSI EN 319 401 i en referència a l’article 26.1 de la LCCE) on es posa a disposició del subscriptors del servei i entitats dependents, els termes i condicions relatius als serveis oferts. Poden incloure les condicions generals de contractació així com la concreció dels termes de prestació i ús de la plataforma que incloguin el que estableix l’article 5.1.a del Decret 90/2023.

 • Contracte
  Publicar el model de contracte particular.

 • Polítiques de Responsabilitat
  Publicar les polítiques que abordin la responsabilitat en la prestació del servei d’Arxiu qualificat. (D’acord amb l’article 26.1.a LCCE).

 • PSI
  Una Política de Seguretat de la Informació (D’acord amb el Capítol 6.3 de la norma ETSI EN 319 401).

 • Certificat d’Assegurança
  Una assegurança de responsabilitat (D’acord amb l’article 30 de la LCCE i el Capítol 7.1.1 de la norma ETSI EN 319 401) apropiada a la legislació aplicable que cobreixi les responsabilitats derivades de les seves operacions.

 • Política per resolució conflictes i queixes
  Una política per la resolució de conflictes i queixes dels consumidors (D’acord amb el Capítol 7.1.1 de la norma ETSI EN 319 401).

 • Organigrama de rols i la seva formació
  Descripció de la formació rebuda pels rols (D’acord amb el Capítol 7.2 de la norma ETSI EN 319 401) que ocupa el personal qualificat de l’entitat i l’Organigrama de rols.

 • Pla de Continuïtat Empresarial
  Definir i publicar un Pla de Continuïtat Empresarial del servei que compleixi el que està establert a l’article 11 del Decret (D’acord amb el Capítol novè del Decret, l’article 26.1.f LCCE i en general el Capítol 7.11 de la norma ETSI EN 319 401), que s’activi en cas de desastre.

 • Altres documents
  Definir el pla estratègic de conservació (D’acord amb l’article 27.1 LCCE).

 • Definir la política d’arxiu i de la declaració de les pràctiques d’arxiu (D’acord amb l’article 27.1 LCCE).

 • Disposar dels documents tècnics i de descripció del processos que s’apliquen sobre els objectes digitals. (D’acord amb l’article 27 LCCE).

 • Disposar d’un Quadre de classificació. (D’acord amb l’article 16 del Decret).

 • Disposar d’un Catàleg de formats estàndard. (D’acord amb l’article 16 del Decret).

 • Disposar del Vocabulari de metadades estàndard. (D’acord amb l’article 16 del Decret).

 • Disposar del Calendari de conservació. (D’acord amb l’article 16 del Decret).

 • Disposar del Catàleg de signatures electròniques estàndard. (D’acord amb l’article 18 del Decret).

 • Acreditar que s’administra el compliment de la política d’accés del productor. (D’acord amb els articles 20.1, 2 i 3 del Decret).

 • Pla de Cessament
  Un pla de cessament de les activitats (D’acord amb l’article 31 de la LCCE i el Capítol 7.12 de la norma ETSI EN 319 401).

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit