text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Inscripció al Registre de Mediadors

Aquest tràmit permet sol·licitar la inscripció al Registre de Mediadors i la inscripció a la relació de persones mediadores per exercir la mediació judicial. També permet acreditar la formació continuada de la persona mediadora, sol·licitar la modificació de dades o la baixa del registre.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport o document d'identitat per als no-andorrans.

 • Fotocòpia del títol d'ensenyament superior i de la documentació que acrediti la formació d'extensió universitària específica en l'àmbit de la mediació. En cas que els títols no siguin andorrans, legalització/apostil.la de l'Haia o reconeixement per part del Govern.

 • Certificats d'antecedents penals del país d'origen i del país de la nacionalitat de la persona mediadora, així com dels països en què hagi residit, degudament legalitzats amb la postil·la de la Haia.

 • Certificat emès pel registre corresponent, en funció de la forma social que adopti l'entitat de mediació, on consti la denominació social, l'objecte social i les dades d'inscripció registral (la data, número d'inscripció i el nom del registre corresponent).

 • Certificat emès pel secretari o la persona que dugui a terme les funcions equivalents, amb el vistiplau del president o la persona que dugui a terme les funcions equivalents, que acrediti el domicili a l'efecte de notificació de l'entitat de mediació.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit