text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Inscripció al Registre de Professionals Sanitaris (RPS)

El Registre de Professionals Sanitaris (RPS) és un banc de dades en el qual s’han d’inscriure obligatòriament tots els professionals sanitaris que exerceixen al país.

Les funcions principals del RPS són:
 • Desenvolupar una política de planificació dels professionals de la salut que vetlli per la seva distribució homogènia i racional i eviti, en la mesura que sigui possible, tant l’existència d’àrees mancades de professionals sanitaris com la seva concentració excessiva.
 • Garantir una organització eficaç de les actuacions necessàries per promoure una assistència sanitària de qualitat, entre elles el control i la vigilància oficials.
 • Assegurar l’intercanvi d’informació d’interès sanitari entre l’Administració i els professionals sanitaris.
 • Facilitar la publicitat dels professionals sanitaris que hagin estat autoritzats a exercir la professió corresponent.
Aquelles persones que exerceixen una professió titulada de la salut, un cop obtinguda aquesta autorització, s’inscriuen d’ofici al RPS.

En el cas dels tècnics en transport sanitari, cal sol·licitar la inscripció al RPS, inscripció que té els efectes d’autorització d’exercici.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Necessites ajuda

Àrea de Recursos Sanitaris

  +376 874820

Passos per tramitar la sol·licitud

Avaluació de la sol·licitud:

 1. El ministeri encarregat de la salut i els ministeri encarregat d’educació valoren la sol·licitud i la documentació presentades.
 2. En cas necessari, el personal del Servei de Tràmits o del ministeri encarregat de la salut contactarà amb vós per demanar-vos informació o documentació complementària.
 3. Un cop efectuades les valoracions pertinents, s’emet una resolució en sentit favorable (si tot és correcte) o desfavorable (en cas de no complir-se els requisits legalment establerts). En cas favorable, en la mateixa resolució s’indica el número d’inscripció al Registre de Professionals Sanitaris (RPS).
 4. La resolució es recollirà al Servei de Tràmits del Govern d’Andorra. El temps aproximat de resolució és de dos mesos.

Requisits previs, si escau

La inscripció al RPS s’ha de demanar abans d’iniciar l’exercici professional i per obtenir-la s’exigeix disposar d’una titulació oficial en la matèria. 

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport/DNI per als no andorrans.

 • Títol que es vol reconèixer degudament legalitzat amb la postil·la de la Haia o bé legalitzat per via diplomàtica.

 • Certificat de notes degudament legalitzat amb la postil·la de la Haia o bé legalitzat per via diplomàtica.

 • Traducció oficial en català dels documents que no estiguin redactats en català, castellà, francès o portuguès.

 • Currículum vitae.

Normativa

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit