text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Inscripció al Registre de sol·licitants d’habitatge de preu assequible

Per aspirar a l’adjudicació d’un habitatge públic a preu assequible, cal estar prèviament inscrit en el Registre de sol·licitants dels habitatges de preu assequible.

La inscripció en el Registre dona dret a aspirar a l’adjudicació d’un habitatge públic de preu assequible, d’acord amb el procediment establert reglamentàriament, però no dona lloc a cap altre dret ni suposa, en particular, l’adjudicació automàtica de cap habitatge.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

Tota persona física, major d’edat o menor emancipada i que disposi del número d’identificació administrativa (NIA).

En cas que s’inscrigui una unitat familiar de convivència, s’ha de designar una persona representant, que està obligada a proporcionar les dades sol·licitades per a la resta de membres.

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents per inscriure’s en el Registre: 


 • a) Residència legal, permanent i interrompuda mínima de cinc anys.
 • b) Necessitat d’habitatge: aquesta necessitat s’acredita perquè ni la persona sol·licitant ni cap dels membres de la unitat familiar de convivència no són propietaris de cap habitatge, ni a Andorra ni a l’estranger, ni gaudeixen d’un dret de superfície o d’usdefruit sobre un habitatge, i a més destinen al pagament de la renda de lloguer de l’habitatge que actualment ocupen més del 30% dels seus ingressos. 

  També s’acredita la necessitat d’habitatge si la persona sol·licitant o qualsevol membre de la unitat familiar de convivència acredita la condició de discapacitat amb mobilitat reduïda permanent i l’habitatge que ocupa està ubicat en un edifici que no compleix la normativa d’accessibilitat vigent, sempre que no sigui possible eliminar les barreres arquitectòniques. En aquest cas, s’exclou el compliment del requisit de destinar més del 30% dels seus ingressos al pagament de la renda de lloguer. 
 • c) Que la persona sol·licitant o qualsevol membre de la unitat familiar de convivència disposi d’una font regular d’ingressos neta superior a 1,01 vegades el salari mínim vigent i màxima de fins a 2,2 vegades el salari mínim en còmput anual. En cas de les famílies amb dos o més menors a càrrec, els ingressos màxims anuals nets s’incrementen a 2,5 vegades el salari mínim vigent, sempre que ambdós progenitors acreditin una font regular d’ingressos.
 • d) Que el patrimoni de la persona sol·licitant ni el patrimoni de cap membre de la unitat familiar de convivència no superi la quantitat de quatre vegades el salari mínim en còmput anual.
 • e) Que ni la persona sol·licitant ni cap membre de la unitat familiar de convivència no siguin deutors de cap Administració pública.

Detall de la presentació

 • Aquest tràmit s’efectua en línia. Per a la tramitació en línia, cal disposar del certificat electrònic. Per a més informació visiteu: www.e-tramits.ad.
 • No obstant això, si teniu dificultats per accedir a la Seu electrònica, podeu adreçar-vos al Servei de Tràmits amb la documentació requerida. Informeu-vos dels horaris a www.tramits.ad.

Breu descripció dels passos de tramitació

 • 1. Accediu a la Seu electrònica del Govern i inicieu la sessió amb el vostre certificat electrònic.
 • 2. Seleccioneu el tràmit corresponent a la sol·licitud d’inscripció en Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible.
 • 3. Empleneu la sol·licitud, marqueu totes les declaracions jurades i signeu electrònicament en cada epígraf on es requereixi la signatura.
 • 4. Documentació a adjuntar.

Necessiteu ajuda

administracio@inh.ad

Passos previs, si escau

Cal disposar del NIA:
 
Persona física (per sol·licitar-lo cal omplir i presentar el formulari Y5T003, “Sol·licitud d’atorgament del número d’identificació administrativa - NIA”).
 
Per a la tramitació en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació visiteu: www.signaturaelectronica.ad ).

Tràmits a posterior, si escau

Un cop inscrita la persona sol·licitant i els edificis públics a disposició per ésser adjudicats, l’Institut Nacional de l’Habitatge (en endavant, “l’INH”) aprovarà la convocatòria corresponent i les persones inscrites en el Registre disposaran d’un termini per manifestar la voluntat de participar-hi.

L’INH analitzarà les candidatures considerant la composició de la llar i la tipologia de l’habitatge i, d’acord amb el sistema de puntuació aprovat reglamentàriament, procedirà a adjudicar-los.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Autorització per accedir a la informació bancaria.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Contracte d’arrendament d’habitatge. En cas que no n'hi hagi, 4 rebuts que acreditin el pagament de la renda.

 • Documents acreditatius en cas de separació/divorci.

 • Comprovant de la pensió de manutenció per les separacions de parella amb fills en comú.

 • Document que acrediti la condició de víctima de violència de gènere.

 • Extracte de punts de la CASS dels últims dotze mesos anteriors a la sol·licitud.

 • Extracte de moviments bancaris dels últims dotze mesos i posició global, en cas de disposar de comptes bancaris o productes financers a l'estranger.

 • Últim rebut del lloguer de l'habitatge.

 • Comprovants dels ingressos declarats no percebuts per la CASS.

 • Passaport o DNI per als no-andorrans.

Normativa

 • Llei 14/2023, del 3 de juliol, del text consolidat del Codi de l’Administració.
 • Llei 30/2021, de l’11 de novembre, de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatges, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu.
 • Llei 15/2021, del 17 de juny, de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge.
 • Decret 115/2024, del 28-2-2024, d’aprovació del Reglament d’accés, adjudicació i gestió del parc públic d’habitatges a preu assequible.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit